Vedtægter for Tornemark Landsbylaug

Vedtægter for Tornemark Landsbylaug.

§ 1.

År 2002 d.29. okt. oprettedes i Tornemark by et landsbylaug. Navnet vedtoges som Tornemark Landsbylaug.

§ 2.

Landsbylaugets interesseområde er Tornemark by og den del af det omliggende område, der på naturlig måde udgør byens miljø og giver byen og landskabet karakter. – Det er Landsbylaugets formål at skabe bedst mulige forhold for byens trivsel; at medvirke til at bevare miljøet i byen og til højnelse af kulturelle og skønhedsmæssige opgaver – samt at repræsentere byen over for myndigheder og andre i fælles anliggender.

§ 3.

Mod at betale kontingent kan alle bosiddende i Tornemark by og tilstødende opland, der er fyldt 18 år, optages som medlemmer. Kontingentet fastsættes på det årlige bystævne. Medlemmer opnår først stemmeret efter 3 måneders medlemskab. Medlemskabet dækker et regnskabsår og ophører automatisk, såfremt der ikke fornyes gennem indbetaling af kontingent.

§ 4.

Bystævnet er landsbylaugets øverste myndighed og ordinært bystævne finder sted hvert år ultimo januar måned og indkaldes med mindst med 14 dages varsel. Laugstyrelsen bestemmer selv steder for  bystævnets afholdelse. Dagsordenen skal opslås senest 8 dage før bystævnet og skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Formanden fremlægger beretning til godkendelse.
  3. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
  6. Valg efter vedtægterne.
  7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på bystævnet, skal være en bymand i hænde senest 14 dage før bystævnet afholdelse.

§ 5.

Til ledelse af landsbylauget vælges på bystævnet en laugstyrelse med 7 bymænd – valgt for 2 år og således 3 bymænd afgår ulige år og 4 bymænd afgår lige år. Desuden vælges 2 stedfortrædere for bymænd, 1 revisor og 1 revisorsuppleant , alle for 1 år. Valgbare er  ( med undtagelse af revisor ), medlemmer der har betalt kontingent og er til stede på bystævnet, samt fraværende medlemmer som til bystævnet har givet tilsagn om villighed til valg. Laugs styrelsen konstitueres i ulige år og- kasseren og sekretæren konstitueres i lige år. Laugs styrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. – Laugs styrelsen er berettiget til at nedsætte relevante arbejdsgrupper.

§ 6.

Afstemninger på bystævnet afgøres med simpelt stemmeflertal. Undtaget er dog vedtægtsændringer ( §9 ) og nedlæggelse af landsbylauget (§10). Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, hvis nogle af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.

§ 7.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes af bystævnet for det efterfølgende regnskabsår. Kasseren opkræver kontingent og fører landsbylauget medlemsliste. Kasseren er berettiget til at opbevare en kontantbeholdning der med rimelighed modsvarer betalinger og byttepenge ved aktuelle arrangementer. Overskydende midler indsættes i Sparekassen Kronjylland, kontonr. 0579-000-00-70505.

§ 8

Ekstraordinært bystævne kan indkaldes, hvis laugstyrelsen finder grund dertil. Ekstraordinært bystævne skal indkaldes, såfremt det skriftligt begæres af mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer, med forslag til dagsorden. Ekstraordinært bystævne skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget.

§ 9

Landsbylaugets vedtægter kan kun ændres på det ordinære bystævne i januar. Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i dagsordenen. Ændringer af landsbylaugets vedtægter kan kun ske, når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer herfor. I modsat fald afholdes nyt bystævne senest 4 uger efter, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.

§10

Beslutning om nedlæggelse af landsbylauget kan kun træffes med et flertal på 3/4 af de stemmeberettigede laugsmedlemmer. – såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af de stemmeberettigede, indkaldes til ekstraordinært bystævne, der skal afholdes senest 4 uger efter. Dette bystævne er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte, og almindeligt stemmeflertal er gældende. Anvendelsen af eventuelle aktiver afgøres af bystævnet.

Vedtaget på det stiftende bystævne den 9. april 2014