Referater

Generalforsamling Lokalråd 4262 – 2021

Tilstede : Lena, Sven, Georg, Kim, Hanne, Terkel, Stina

1 Dirigent – Sven

2 Referent – Stina

3 Godkendt dagsorden- Fejl Georg træder ud af bestyrelsen- er ikke på valg

4 Stemmetæller- Hanne

5 Formandens beretning 

 • Formanden mener det er ved at være tid til at se på Centeret-  Bækmarks bro- tangsø centeret i bækmarks bro, som der har været så meget snak om. Centret kan nås med bus og vi snakker om en studie tur. 
 • Formanden giver tilsagn om 5000 kr. i tilskud til hjertestarter i Sandved midtby. Samt 5000 kr. i tilskud til hjertestarter i Arløse.

6 Kassernes beretning – ikke Mange bilag, primært gebyr og renter. Regnskab godkendt

7 Indkomne forslag

 • Vedtægtsændringer- i Generalforsamling, vedtaget. 
  • Kommunen ser gerne at der står at generalforsamlingen varsles på hjemmesiden
  • valg af dirigent, og valg af referent på dagsordnerne til generalforsamlingen
  • forslag skal indkomme til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

8 Valg

På Valg Lena.

 • Suppleanter: Sven – primært som kontakt på kulturhuset
 • Medlemmer: Lena genopstiller og Kim Larsen Lützen stiller op, begge er valgt 

9 Valg af revisor – Georg er valgt

10 Evt.

 • Lena (kultur og menighedshus) Lokalrådet bliver snart inviteret til det møde ang det nye menighedshus og kulturhus
 • Promovering af lokalrådet, vi har glemt at promovere at det er lokalrådet der har stået for blomsterne ved alle byskildtene, måske der skal tages billeder af det når de blomstre og ligge det op på facebook, laves foldere
 • Penge til en studietur (søges penge) så det også kan blive med forplejning og lejes en bus

Generalforsamling Lokalråd 4262 – 2020

Generalforsamling den 15.07.2020 kl. 19.00 på Grønbro.

Referat af generalforsamlingen – 12 deltog incl. bestyrelse.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
a. Valg af stemmetællere – Terkel

b. Valg af dirigent – Stina

c. Formandens beretning – Det har været et slle år. Sven har sørget for blomsterløg rundt i 4262, og de sidste er ikke plantet endnu. Sven fortalte lidt om hvad Lokalrådet 4262 gør! Der er møder med kommunen, og andre lokalråd. Vi vil også gerne være med l at starte et ”Grønbrocenter” op på i samarbejde med kommunen, Grønbrohallen, Menighedsrådene og lokale. Vi påtænker at bestyrelsen tager på studietur l Jylland, hvor det fungerer fint med et center. ”Vi er sådan set kommunens taleråd”.

d. Kassererens beretning – Sna fremlagde regnskabet – der har ikke været mange posteringer i 2019, Borgerforeningen søgte puljen om 9200.- og fik dem. 2000 kr. er stadig øremærket l Mødestedet. Regnskabet godkendt.

e. Indkomne forslag – der er ikke kommet noget.

f. Vedtægtsændringer – paragraf 13 afsnit 2. – Godkendt. Kan også ses på hjemmesiden.

g. Valg af medlemmer og suppleanter l lokalrådet – Sven genvalgt, Terkel genvalgt, Sna genvalgt, Hanne genvalgt. Velkommen l Reno Hansen og Esben i bestyrelsen.

h. Valg af revisor – Inger Petersen genvalgt

i. Eventuelt
Ordet var frit og der blev drøet lidt af hvert. Luet ideer l nye ltag l at styrke fællesskabet i
lokalområdet. ”Landbyklyngen” – Landet mellem byerne, var gæst, og Anni Eriksen, fortalte lidt om hvad de foretager sig, og har bedrevet. Ligeledes blev samarbejde om arrangementer imellem forskellige foreninger/ grupper drøet.

Referent
Lokalrådet 4262 – Hanne Larsen


Generalforsamling Lokalråd 4262 – 2017

Referat generalforsamling d. 18-5-2017.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

a. Valg af stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Formandens beretning
d. Kassererens beretning
f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
g. Valg af revisor
h. Eventuelt

Referat.

a. Generalforsamlingen besluttede at udelade punktet.
b. Dirigent Find Hansen
c. Sven aflagde sin beretning.

Et stille år. Han havde deltaget i nogen formandsmøder.

Sven har arbejdet for og med at få forskønnet vores område, med plantning af blomsterløg. Det sker

efter planen i efteråret 2017.

På formandsmøderne med kommunen er der brugt tid på drøftelse af Næstved Kommunes ønske om at

de enkelte lokalråds hjemmesider skal ændres/laves efter samme dispositionsplan. Der drøftes fælles

indgang med Vestegnens Lokalråd.

Sven orienterede om kommunens nye pulje i 2017, hvor der er 150.000 kr som de enkelte Lokalråd kan søge midler fra til initiativer. En gruppe lokalrådsformænd står for at behandle ansøgningerne om midler fra puljerne.

Formandens beretning blev godkendt.

d. Stina fremlagde regnskabet.

Stina orienterede om, at det gode resultat skyldtes, at der i 2016 blev bevilget 20.000 kr til blomsterløg og sætning af disse. Der blev i 2016 kun brugt et mindre beløb til løg, da vi var for langt henne på året til at de kunne sættes med et forventet godt resultat. Det resterende beløb bruges i 2017. Stina udtrykte ønske om en vedtægtsændring, angående hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender, således at det fremadrettet bliver lettere at overtage posten som kasser.

Regnskabet blev godkendt.

f. Valg af medlemmer til lokalrådet.

På valg var: Maria Ovesen ønskede ikke genvalg
Inger Petersen modtog genvalg
Lene Frimann blev valgt som nyt medlem.
Som suppleant er valgt: Maria Ovesen.

g. Valg af revisor.

Arne Lambrecht er genvalgt.

h. Evt.

Ordet var frit og der blev drøftet lidt af hvert. Luftet ideer til nye tiltag til at styrke fællesskabet i

lokalområdet.

Ligeledes blev samarbejde om arrangementer imellem forskellige foreninger/ grupperinger drøftet.

Der er stormøde for Lokalrådsmedlemmerne den 1. lørdag i august.

Referent
Lokalråd
Inger Petersen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –