Referater

Generalforsamling Lokalråd 4262

Referat generalforsamling d. 18-5-2017.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

a. Valg af stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Formandens beretning
d. Kassererens beretning
f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
g. Valg af revisor
h. Eventuelt

Referat.

a. Generalforsamlingen besluttede at udelade punktet.
b. Dirigent Find Hansen
c. Sven aflagde sin beretning.

Et stille år. Han havde deltaget i nogen formandsmøder.

Sven har arbejdet for og med at få forskønnet vores område, med plantning af blomsterløg. Det sker

efter planen i efteråret 2017.

På formandsmøderne med kommunen er der brugt tid på drøftelse af Næstved Kommunes ønske om at

de enkelte lokalråds hjemmesider skal ændres/laves efter samme dispositionsplan. Der drøftes fælles

indgang med Vestegnens Lokalråd.

Sven orienterede om kommunens nye pulje i 2017, hvor der er 150.000 kr som de enkelte Lokalråd kan søge midler fra til initiativer. En gruppe lokalrådsformænd står for at behandle ansøgningerne om midler fra puljerne.

Formandens beretning blev godkendt.

d. Stina fremlagde regnskabet.

Stina orienterede om, at det gode resultat skyldtes, at der i 2016 blev bevilget 20.000 kr til blomsterløg og sætning af disse. Der blev i 2016 kun brugt et mindre beløb til løg, da vi var for langt henne på året til at de kunne sættes med et forventet godt resultat. Det resterende beløb bruges i 2017. Stina udtrykte ønske om en vedtægtsændring, angående hvem der tegner foreningen i økonomiske anliggender, således at det fremadrettet bliver lettere at overtage posten som kasser.

Regnskabet blev godkendt.

f. Valg af medlemmer til lokalrådet.

På valg var: Maria Ovesen ønskede ikke genvalg
Inger Petersen modtog genvalg
Lene Frimann blev valgt som nyt medlem.
Som suppleant er valgt: Maria Ovesen.

g. Valg af revisor.

Arne Lambrecht er genvalgt.

h. Evt.

Ordet var frit og der blev drøftet lidt af hvert. Luftet ideer til nye tiltag til at styrke fællesskabet i

lokalområdet.

Ligeledes blev samarbejde om arrangementer imellem forskellige foreninger/ grupperinger drøftet.

Der er stormøde for Lokalrådsmedlemmerne den 1. lørdag i august.

Referent
Lokalråd
Inger Petersen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –