Vedtægter

Vedtægter for Lokalråd 4262.

Lokalrådets formål

§ 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet har til opgave at medvirke til vedligehold og udvikling af lokalområdets bestående og kommende interesser.

§ 2 Lokalrådet har sit virke i egnen med postnummer 4262 Sandved; lokalcenter Sandved-Tornemark og omkringliggende støttepunkter og landsbyer som Skafterup, Nyrup, Hårslev, Arløse og Kvislemark. Lokalrådets afgrænsning kan ses af kortet på side 3.

§ 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

§ 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

1.    lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner

2.    trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik

3.    miljøspørgsmål

4.    turisme og erhvervsfremme

5.    etablering og drift af idrætsanlæg

6.    etablering af kultur og fritidsaktiviteter

7.    borgerbetjening og pasningstilbud

8.    skoledistrikter

§ 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling.

Lokalrådets medlemmer

§ 6 Lokalrådet består af 5-9 medlemmer plus op til 3 suppleanter og op til 2 folkevalgte revisorer. Det tilstræbes at Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2 årigt med 2 eller 4 på valg i lige og 3 eller 5 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet kan ske ved skriftlig afstemning. Antal navne på stemmesedlen skal være lig med antal kandidater på valg.

§ 8 Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

Generalforsamling

§ 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel, på lokalrådets hjemmeside og i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

a.    Valg af dirigent

b.    Valg af referent

c.    Godkendelse af dagsorden

d.    Valg af stemmetællere

e.    Formandens beretning

f.     Kassererens beretning

g.    Indkomne forslag

h.    Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

i.     Valg af revisor

j.     Eventuelt

§ 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Borgere der har bopæl i Lokalrådets geografiske område, er 15 år eller derover samt virksomhedsejere/ansvarshavende med virksomhed i postnummer 4262 er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen. Borgere der er valgt til kommunalbestyrelsen,  regions rådet, folketinget eller EU-parlamentet kan ikke vælges til Lokalrådet.

§ 12 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§ 13 På lokalrådets først kommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

Lokalrådet tegnes af 2 af følgende: formanden, næstformand eller kasserer. Lokalrådets medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for lokalrådet, og har ikke krav på nogen del af lokalrådets formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen er ansvarlig for lokalrådets økonomi, men hæfter ikke personligt for Lokalrådets økonomiske forpligtelser, for hvilken alene Lokalrådet hæfter med den respektive formue.

Lokalrådets arbejde

§ 14 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

§ 15 Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

§ 16 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

§ 17 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde angående enkeltsager, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 18 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 19 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Vedtægtsændringer

§ 20 Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 75 % af de fremmødte stemmer for ændringen. Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordnen for generalforsamlingen.

Opløsning

§ 21 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære general­forsamlinger afholdt indenfor 90 dage, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 75 % af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

§ 22 Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

Vedtægterne er vedtaget  på general forsamlingen d. 15-7-2020.

Kort over Lokalråd 4262