Gamle referater

Referat generalforsamling d. 14-4-2016.

Dagsorden i Vedtægterne.

Referat:
Formanden bød velkommen.
a.Valg af stemmetællere

Find Hansen

b. Valg af dirigent

Find Hansen blev valgt

c. Formandens beretning.
Svend fortalte om formandens arbejdsopgaverne/møder der havde været i årets løb.
Skolestruktur Lokalrådet havde lagt sig op af skolebestyrelsen
Formandsmøder, møde med Teknisk forvaltning, bestyrelsesmøder.
Der er arbejdet med byportaler i området. Kommunen har ansat en
pressemedarbejder, lokalområdet er præsenteret på kommunens hjemmeside. Der er
bevilget 20.000kr til blomster i lokalområdet.
Formandens beretning blev godkendt

d. Kasserens beretning
Regnskabet blev fremlagt.
Der var 31-12- 2016 en kassebeholdning på 25.685,48 kr

Regnskabet blev godkendt.

e. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet nogen.

f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
På valg var: Svend Ejlers Kristensen Genvalgt
Maria Ovesen Genvalgt
Find Egeberg Hansen var ikke på valg, men ønskede at udtræde af

Lokalrådet.

Find blev takket for hans indsats i Lokalrådet.
Find vil fortsat gerne stille sin viden til rådighed for Lokalrådet, i det
omfang han har tid og bestyrelsen har brug for det.

Valgt til Lokalrådet blev: Terkel Hansen
Stina Larsen
Hanne Larsen

Valgt som suppleant blev: Finn Hansen

g. Valg af revisor
Valgt til revisor blev : Arne Lambert

h. Evt
Her havde vi en løs snak om vores område.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Referent: Inger Petersen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen d. 14-4- 2016.
Formand: Svend Ejler Kristensen
Næstformand : Georg Andersen
Kasserer: Stine Larsen
Sekretær: Inger Petersen
Web. Ansvarlig: Terkel Hansen
Hanne Larsen
Maria Ovesen
Suppleant: Find Hansen
Revisor: Arne Lambert
Referent: Inger Petersen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Generalforsamling i Lokalråd 4262 19/3 2015

Referat fra Generalforsamling i Lokalråd 4262 2015

lokalrådsmøde i Lokalråd 4262

Mødedato:                          8. april 2014

Mødet påbegyndt:              kl. 19.00

Mødet afsluttet:                  kl. 19.45

Mødested:                          Borup-Ris Skolen

Indbudte deltagere:            Thomas, Find, Sven, Maria

Fraværende:                       

Dagsorden

1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle

-Thomas fortæller han har været til formandsmøde i Karrebæk.    Fortalte om deres kloarksystemer, men også om de problemer de også har med at få folk til at deltage.

-Var til STIF´s generalforsamling. De er glade for samarbejdet med Sandved Borgerforening og Lokalrådet 4262.

-Var til kloarmøde d. 1/4. 25 var mødt op. Folk er frustreret. Næstved Kommune har lavet et lille program om hvem der skal kloarkeres hvor og hvornår. Hver især får et brev, hvorefter de skal været på indenfor 1 år. Mødet var udelukkende for folk, der selv, økonomisk set, skal sørge for at komme på den offentlige ledning.

-Var til en meget spændende generalforsamlig hos LAK. Er nu valgt som suplant. LAK er under afvikling, og tager derfor ikke nye projekter ind pt.

-Skab til Fodsporet, står i Thomas´s garage. Tænker det ikke er den rigtige løsning med sådan et skab som oplysningstavle ved fodsporet. Men Skafterup har efterlyst sådan et skab. Så Thomas vil tage kontakt til dem, og tilbyde dem at få det, der står i han´s garage.

-Fastalavn gav et underskud på ca. 400 kr. der skal deles mellem STIF, Sandved Borgerforening og Lokalrådet 4262.

1.a – Markedsdage – Nyt om.

Thomas er tovholder i Sandved. Svend er tovholder i Tornemark. De 2 skal snakke mere om det, så det kan blive som én stor samlet markedsdag mellem alle småbyerne, og ikke én by hver sin dag. Men der skal først være markedsdag i sensommeren evt. efterårsferien.

2 – Find har ordet

2.a – Økonomi

Saldo udgør 16.470 kr.Ingen udgifter siden sidst, men nu vil der så komme en lille en på ca. 150 kr. pga. fastalavn.

2.b – Hvad sker lige nu i Nyrup

Ikke noget nyt i denne omgang.

2.c – Ellers nyt
Var på kursus om hjemmesider, hvor der blev fortalt noget om link, og hvor på siden de lå, hvor meget man så var synlig.

3 – Maria har ordet

3.a – Hvad sker lige nu i Sandved

Vi er kommet på landkortet pga. nogle slanger 🙂

Der har været en den ”påstyr” pga. at købmanden lukkede fra time til time. Men det siges, at pizzamanden vil åbne den på ny.                                            

3.b – Intelligent samkørsel og transport
Maria spørger om folk har fået svarret på spørgeskemaet. I den forbindelse, fortæller Find, han er blevet ringet op af en journalist fra Sjællandske, vedr. Intelligent samkørsel.

4 – Sven har ordet

4.a – Hvad sker lige nu i Tornemark

Generalforsamling i Tornemark i morgen.

4.b – Oplæg til forskønnelse af området, hvor langt?

Vejforskyndelse hænger lidt pga. tid og årstid. Vil gerne lave en illestration med billeder.    På opfordring af Find, tager Svend også billeder af andre hyggelige steder i 4262.

5 – Projekt ”lokale udviklingsplaner”

Vedr. datoer fra Karsten: Alle kan alle aftnerne (7-14-21-28/5). Thomas vil give besked, og bede om svar hurtigts muligt.

6 – Træktortræk og sommerfest

21. juni afholdes der sommerfest og træktortræk. Det bliver kun holdt dén dag. Heller ingen aftenfest. Trækkerne slutter kl. 16. Der vil så være stegt pattegris fra kl. 16-19. Der er et håb og ønske om at der kommer flere krammere til.

7- Punkter til næste møde og dato

-Udviklingsplaner

-Sommerfest

-Markedsdagesprojekt

-”Huller i vejen”. Er det evt. muligt at melde disse på hjemmesiden?

-Fællesblad

-Social bypedel. Står noget i stampe. Thomas hører ikke noget

Tirsdag den 3. juni kl. 19.00 på Borup-Ris Skole

——————————————————————————————————————————————————————–

Generalforsamling den 28/3 kl. 17,30

Dagsorden i følge vedtægterne

Thomas Linulf bød velkommen til generalforsamlingen 2014, til de 6 fremmødte .

A. Valg af stemmetællere.

Find Hansen blev valgt

b. Valg af dirigent.

Else Marie Poulsen blev valgt

c. Formandens beretning

Lokalråd 4262 aktiviteter 2013

Høring valgsteder

Næstved Kommune kontaktede os for at høre vores mening om nedlæggelse af valgsteder, vi svarede at vi mente grønbro hallen var et vigtigt valgsted og derfor ikke skulle lukkes

Sommerfest Grønbro

Lokalrådet deltog i sommerfesten med en bod om søndagen, men der var ikke megen aktivitet på pladsen, så i år er det besluttet at man vil skære det hele ned til 1 dag

Transport

Projektet om samkørsel har ligget lidt stille det sidste år på grund af ventetid med ansøgning af penge til finansiering af projektet. Dog er der blevet arbejdet videre med den kollektive trafik.

Kloak

Noget af vores område er også blevet ramt af tilslutning til offentlig kloak og hele vores område har fået en tidsplan for hvornår det er deres tur

Skolereform

Skole reformen rammer jo også vores skole og Thomas har fulgt lidt med på sidelinjen.

Ideværksted

Vi blev inviteret til nogle møder af Næstved Kommune om lokale udviklingsplaner som udviklede sig til et borgermøde 4 februar 2014 i Forsamlingshuset Enigheden

Samarbejde med STIF borgerforeninger Vestegnens lokalråd

Vi er meget glade for et øget samarbejde med STIF, Borgerforeninger og Bylaug, samt Vestegnens Lokalråd da vi mener at udvikling er lig med samarbejde

Politikermøde Kvislemark

Den 17/9 holdt vi et politiker møde i Kvislemark, om hvordan vi fik kommunalpolitikerne til at bruge lokalrådene mere, næsten alle partier fra Næstved byråd var til stede og vi havde et godt møde, dog gik der lidt mere valgkamp i det end det det var planlagt.

Microvirksomheder

Find har deltaget i møderne for microvirksomheder for at høre hvad vi som Lokalråd kan gøre for at hjælpe små 1 og 2 personers virksomheder.

Generelt svært at få folk ud af ”hullerne” Måske skal man bare læne sig tilbage og lade ske hvad skal ske?

Fremtiden
Skolereform
Offentlig transport
Gomore
Motivation af lokalpolitikere OG politikere i det hele taget. Vi behøver ikke være ”udkants-Danmark” Vi vil være ”udviklings-Danmark”!

d. Kassererens beretning

Regnskab Lokalråd 4262 år 2013.

 Bilag Dato Tekst Indtægter Udgifter
1 14-jan Terkelit.dk   210,94
2 14-jan Kvik Spar   42,95
3 22-jan Politikermøde   2105,95
4 22-jan Politikermøde   165,00
5 29-jan Elgiganten   2499,00
6 01-feb Næstved kommune 10000,00  
7 28-feb Terkelit.dk    390,64
8 08-mar DK Hostmaster   90,00
9 11-mar Inkclub    157,00
10 20-mar Kvik Spar   105,90
11 27-mar Generalforsamling   480,00
25 01-apr Rente  2,12  
12 09-apr Medlemskab Landdistrikterne    600,00
13 18-apr Hævet temadag 20-4 6 personer   900,00
14 29-apr Unoeuro    89,47
15 17-jun Terkelit.dk   78,13
16 19-jun Kvik Spar   42,95
17 01-jul faktura   136,50
25 01-jul Rente  2,09  
18 02-sep Terkelit.dk    76,56
25 01-okt Rente  1,98  
19 21-okt faktura   20,00
20 08-nov DK Hostmaster   180,00
21 14-nov Bilka   125,60
22 29-nov eBanking   20,00
23 19-dec DK Hostmaster   45,00
24 20-dec DK Hostmaster   125,00
25 30-dec eBanking   20,00
25 31-dec Rente  1,90  
    Samlet beløb 10.008,09 8.706,59
    årets resultat   1.301,50
  01-01-13 Saldo ved årets start 5.976,30  
    dette års resultat 1.301,50  
  31-12-13 Saldo ved årets slut 7.277,80  

e. Indkomne forslag

Ingen

f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

På valg er: Thomas Linulf Blev Genvalgt.
Sven Eiler Kristensen Blev valgt.
Simon Mundt Linulf Ønskede ikke genvalg så udgik af bestyrelsen.
Helle Hillers Blev valgt.

g. Valg af revisor

på valg er: Arne Lambrecht Blev genvalgt

h. Eventuelt

her blev det drøftet hvordan man kan øge samarbejdet yderligere mellem lokalråd, bylaug, borgerforeninger og andre foreninger.

———————————————————————————————————————————————————————–

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262


Mødedato:                           19. februar 2014

Mødet påbegyndt:               kl. 19.00

Mødet afsluttet:                   kl. 20.00

Mødested:                           Borup-Ris Skolen

Indbudte deltagere:              Thomas, Find, Simon, Maria

Fraværende:                        Sven

Dagsorden

1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle

Thomas oplyser at der er Formandsmøde 1.3.2013 og hvis der er andre som har lyst, må de meget gerne deltage.

Der har været afholdt årsmøde omkring fodsporet. Næste møde den 29.01.2015

Thomas har haft kontakt til kommunen omkring lokal kloakering. Vi vil gerne deltage, men ikke stå for noget. Kommunen vil tage fat i Enighed, Skafterup Fællesvirke og Kvislemark landsby m.fl. – Der vil blive afholdt et fyraftensmøde omkring emnet.

Der har i den seneste tid været en masse opmærksomhed omkring købmanden i Sandved – Journalist har kontaktet Thomas omkring emnet, men Thomas har ikke kommenteret på – Lokalrådet er enige om at vi ikke kan gøre noget i sagen.

Lokalrådet har modtaget tilbud fra frivillighedsudvalg, med aftenkurser – Vi bør tilmelde os hvis interesse og tid.

Thomas fortæller om mødet i Skafterup Fællesvirke– 25/30 mand mødte op. 23 stemmeberettiget, Nyt møde bliver holdt omkring køb af fælleshus

2 – Find har ordet

2.a – Økonomi

Saldo udgør 6.640 kr.Ingen bemærkninger siden sidste.

Find oplyser at vi har ikke fået penge fra Kommunen– Thomas skal spørge på formandsmøde om de andre har fået.

2.b – Hvad sker lige nu i Nyrup

2.c – Ellers nyt
Karsten gram har sendt mail omkring opfølgningsmøde.

Tiderne kan ikke umiddelbat bruges, vi melder tilbage til Karsten, omkring at finde et bedre tidspunkt.

3 – Maria har ordet

3.a – Hvad sker lige nu i Sandved

3.b – Intelligent samkørsel og transport
Maria fortæller at hun har fået igennem med Movia, at busserne venter på hinanden i Fuglebjerg. Så man ikke skal vente i en time på næste bus.

Maria har fået blandede reaktioner på hendes initiativ. Lokalrådet synes at det er super.

4 – Simon har ordet

4.a – Hvad sker lige nu i Kvislemark
Ikke noget nyt

5 – Sven har ordet

5.a – Oplæg til forskønnelse af området, hvor langt?

fraværende

5.b – Hvad sker lige nu i Tornemark
Find oplyser at Tornemark Landsbylaug har generalforsamling 9. april kl. 19.00

6 – Thomas har ordet

6.a – Fastelavnsfest Grønbro

STIF har appeleret til at alle som har mulighed vil deltage.

Thomas har deltaget i formøde.

Arrangementet vil foregå d. 2. marts 13-16

Over- og underskud deles at borgerforening, STIF, lokalråd og måske pastoratet. Lokalrådet synes det er en god ide og bakker op omkring dette.

7- Planlægning af generalforsamling

Afholdes d. 28.03.2014 kl. 17.30 i Enigheden. Der er efterfølende spisning kl. 18.30

Lokalrådet giver øl eller sodavand til de fremmødte. Vi køber af enigheden

Find aftaler nærmere med Enigheden.

Thomas vil spørge Else Marie om hun vil være dirigent igen i år.

Simon ønsker at fratræde.

Thomas og Sven er på valg

Der skal findes nye kræfter til Lokalrådet, hvorfor alle gerne må tænke over hvem som kunne have interesse.

 

8 – Projekt ”lokale udviklingsplaner”

Alle er enige om at det var en rigtig god dag, men hvordan kommer vi videre. Der var rigtig mange fremmødte og mange gode ideer.

Manual vil blive lagt på hjemmeside og kan udfyldes løbende

Der er fundet projektleder til det første projekt omkring Flemstofte: Jim Schouw Petersen – Thomas Linulf

9 – 2 kalendere på hjemmesiden? Hvad gør vi?

Begge bliver på hjemmesiden

10 – Traktortræk og sommerfest

Mødet er blevet aflyst

Arrangementet vil kun blive holdt om lørdagen

Sommerfest vil blive afholdt i Sandved

11 – Punkter til næste møde og dato

Markedsdage – Nyt om.

Traktortræk og sommerfest

Projekt udviklingsplaner

Nyt fra formandsmøde(Thomas)

Næste møde: 19.03.2014 kl. 19.00

12 – Evt.

Tornemark spekulerer på at afholde en markedsdag. Dette har ligeledes interesse i Sandved borgerforening. Lokalrådet vil opfordrer til at det afholdes begge steder og gerne samtidigt og sammen. Eventuel en fast dag hvert år.

Find orienterer Tornemark og opfordrer dem til at tage initiativet.

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262

Mødedato:                           15. januar 204

Mødet påbegyndt:               kl. 19.00

Mødet afsluttet:                   kl. 20.45

Mødested:                           Borup-Ris Skolen

Deltagere:                            Thomas, Find, Sven, Simon, Maria

Gæster:                                Mona Hvid

Næste møde:                       12. februar 2014 kl. 19.00 Borup-Ris Skolen

Dagsorden

Ad. 1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle
Thomas byder velkommen og giver ordet til Mona og Maria.

 

Ad.2 – Intelligent samkørsel
Mona fortæller om projektet, som er opstået 2 steder indtil videre. I Favrskov Kommune og her i ”4262”. Projektet foregår i samarbejde med Ålborg Universitet som har stillet 2 forskere til rådighed, til at undersøge mulighederne og interessen for Intelligent samkørsel i vores lokalområde.

 

Projektet om transport på landet startede oprindeligt, da der var mange som mente at busserne blev dårlige i området og blev derfor ikke brugt så meget på dette tidspunkt. Derfor ville man prøve at undersøge mulighederne for at bruge intelligente medier til at organiserer transport på landet.

 

LAK-midlerne i Næstved Kommune ville ikke give penge til projektet dat det var Monas firma som havde ansøgt, men vi fik pengene fra LAK i Favrskov i stedet. LAK-midlerne skulle dække halvdelen og Erhversstyrelsen skulle dække den anden halvdel. Erhvervsstyrelsen er dog løbet tør for penge til Byfornyelse og landdistrikterne.

 

Vores opgave er nu at få gjort folk mere interesseret i fællessamkørsel samt få folk til at udfylde et spørgeskema til de 2 forskere.

 

Regionen har lavet kampagne om at køre sammen men budgettet er meget stramt.

 

Mona beder om forslag til hvem der skal kontaktes i lokalområdet, for at udbrede budskabet om fælles samkørsel.

 

Der blev forslået: Kirke, Idrætsforening, Sandved Borgerforeningen, Forsamlingshusene, Lokalhistorisk arkiv – Bertel, Spejdere, Skolerne, Arløse bylaug, Skafterup fællesvirke

 

Der skal sættes info på skærme omkring kørsel til ålegilde i Enigheden, for at opfordre deltagere til at køre sammen.

 

Lokalrådet er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet til forskerne. Vi skal sende eventuelle rettelser til Mona.

 

Ad. 3 – Find har ordet

 

Ad. 3.a – Økonomi

Årets resultat bliver et overskud på 1.301 kr.

 

Nuværende pengebeholdning udgør 6.665 kr.  

Ad. 3.b – Hvad sker lige nu i Nyrup
Intet at berette.

Ad. 3.c – Ellers nyt
Find spørger om der skal forsætte med at være 2 kalendere på hjemmesiden. Vi skal kigge lidt på det til næste gang, og så kan vi drøfte dette.

Find har konstateret at der ikke sker så meget på Tornemarks hjemmeside, og forslår at den bliver lagt ind under lokalrådet. Sven undersøger om der er interesse for det.

Ad. 4 – Maria har ordet

Ad. 4.a – Hvad sker lige nu i Sandved
Intet at berette.

Ad. 5 – Simon har ordet

 

Ad. 5.a – Hvad sker lige nu i Kvislemark
Intet at berette.

 

Ad. 6 – Sven har ordet
Ad. 6.a – Hvad sker lige nu i Tornemark
Sven vil lave oplæg til ansøgning omkring forskønnelse i området.

Ad. 7 – Thomas har ordet

 

Social Bypedel sker der ikke noget ved i øjeblikket, men vil blive taget det med på ideværkstedet.

Ad. 8 – Arbejdsfordeling i Lokalråd 4262
Thomas tager kontakt til skolebestyrelsen om at deltage i et møde.

 

Thomas forsøger at deltage i generalforsamling i STIF d. 12. mart 2014.

 

Ad. 9 – Projekt ”lokale udviklingsplaner”
Der er fordelt invitationer som hvert lokalrådsmedlem skal uddele. Når vi har inviteret nogle skal vi skrive det på vores interne hjemmeside, så vi kan se hvem der har snakket med hvem og hvornår.

 

Find tager kontakt til Skælskør ugeavis

Ad. 10 – Punkter til næste møde
Næste møde er den 12.02.2014.
– Skal der være 2 kalendere på hjemmesiden
– Opfølning på ideværkstedet
– Sommerfest og traktortræk

 

Ad. 11 – Evt.
Vi har fået brev fra Kommunen omkring byfornyelse. Men da der står at der ikke er nogen penge, hvorfor vi ikke gør yderligere.

 

Vi har fået brev fra Kommunen omkring at der er 50 ejendomme som skal have eget rensningsanlæg. Der spørges om vi vil være en del af, at inviterer borgere som er berørte af dette. Vi informerer Kommunen om at vi gerne møder op, men de skal stå for det hele.

 

Det besluttes at generalforsamlingen holdes ved næste fællesspisning i Enigheden i april. Endelig dato følger.

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262

Mødedato:                           13. november 2013

Mødet påbegyndt:               kl. 19.00

Mødet afsluttet:                   kl. 20.45

Mødested:                           Borup-Ris Skolen

Deltagere:                            Thomas, Find, Sven, Simon, Maria

Fraværende:                         Rene(ønsker at trække sig fra Lokalrådet)

Næste møde:                       15. januar 2014 kl. 19.00 Borup-Ris Skolen

Dagsorden

Ad. 1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle

Ad. 1.a – Nedsættelse af nyhedsformidlingsgruppe

Thomas indledte mødet med at sige velkommen til de fremmødte og fortælle lidt om Lokalrådets tanker omkring et fælles nyheds/informationsblad.

Forslaget er blevet stillet af sognepræst Gunver Nielsen, som ønsker at der kan udsendes et lokalt nyheds/informationsblad, som en større gruppe af personer i lokalområdet vil kunne have glæde af. Bladet skal udsendes/omdeles ca. 4 gange om året og indeholde indlæg fra foreninger, kirker, lokalråd mv. i form af artikler, aktivitetskalendere og anden relevant information til alle borgerne i lokalområde 4262.

Lokalrådet mener at dette er et rigtigt godt forslag, som vi gerne vil bakke op omkring. Vores største forbehold omkring dette, er at der skal være nogle ildsjæle til projektet, som har mulighed for at samle trådene omkring udarbejdelse af bladet. Det være sig iform af indsamling af artikler og nyheder fra de involverede foreninger mv.

STIF fortæller at de meget gerne vil være en del af sådan et blad, men vil gerne høre mere omkring formen af bladet. Priser, størrelse, omfang mv. STIF vil kunne komme med indlæg minimum 2 gange om året, hvor de i forvejen udsender informationer selv. STIF har tidligere prøvet at lave et lignende blad, men måtte stoppe igen, da omkostningerne var for store og arbejdet omkring det var for omfattende.

Michael Thomson(STIF) forslår at man kunne lave et indlæg i midtersiderne i en lokalavis, for at nemt få omdelt ”bladet”. Der blev dog drøftet at omdelingen ikke er problemet med sådan et blad, men mere udarbejdelse af bladet.

Vagner Frederiksen(Kvislemark Forsamlingshus) foreslår at der oprettes et redaktionsudvalg som skal have ansvar for indsamling af artikler og nyheder fra de involverede foreninger mv. som skal forpligte sig til at komme med et vist antal artikler til bladet. Vagner påpeger ligeledes at bladet bør have en nyhedsværdi, mere end artikler omkring hvad der er sket i den forgangne periode.

Der blev stillet spørgsmål omkring økonomien i sådan et blad, da det ligeledes er en væsentlig faktor i om foreningerne har mulighed for at deltage. STIF får pt. trykt deres blade igennem DGI og det er ikke så dyrt. Michael Thomson undersøger hvad det vil koste at få trykt igennem DGI.

Der blev igennem mødet drøftet/bekræftet at det faldende punkt omkring et fælles lokalblad, er at der mangler støtte/rescourcer til at samle bladet, da dette kan blive omfattende, hvis ikke alle tager ansvar for bladet. Alle som ønsker at deltage skal forpligte sig til at komme med informationer til bladet, for at det ikke løber ud i sandet igen.

Da kirkebladet allerede bliver udsendt 4 gange om året, kunne det måske tænkes at foreningerne kunne komme med artikler til Gunver som kunne medtages i kirkebladet. STIF vil gerne vide hvilke datoer bladet bliver udsendt og hvornår der er frist for indlevering af artikler, hvis dette er en mulighed.

Da der ikke umiddelbart er mødt nok op til mødet, til atder er nogle af de fremmødte som på nuværende tidspunkt, ønsker at tage ansvar for at være torvholder på projektet, bliver den fremadrettede plan følgende:

Find fra lokalrådet kontakter Gunver og drøfter hvordan hun ønsker at bladet skal tage form og om der er mulighed for at foreninger kommer med indlæg til kirkebladet. Gunver informeres om at hvis hun ønsker at et fælles blad skal udarbejdes, kan hun tage fat i STIF direkte og drøfte emnet som umiddelbart gerne vil være en del af det. Lokalrådet vil ligeledes gerne støtte op omkring projektet og Find arbejder videre på dette og får ansvaret i Lokalrådet.

Ad. 1.b – Ellers nyt?
Intet yderligere.

Ad.2 – Find har ordet

Ad. 2.a – Økonomi
Saldo udgør 7.611 kr.

Ad. 2.b – Hvad sker lige nu i Nyrup
Intet at berette.

Ad. 2.c – Ellers nyt?
Find informerer om at der er givet tilladelse til at næste etape af transportprojektet kan  igangsættes. Find fortæller om projektet da det handler om at 2 forskere fra Aalborg undersøger hvordan man kan skabe bedre samkørsel og transportmuligheder i lokalsamfundene. Da der oprindeligt blev søgt om projektet, søgte vi LAK-midler i Næstved Kommune som afviste forslaget. Vi prøvede derefter
Favrskov kommune som godkendte projektet. Maria(lokalrådet) kommer til at deltage i næste etape af projektet.

Lokalrådet har modtaget tilbud om at deltage i et projekt i Næstved Kommune omkring ”Lokale Udviklingsplaner”. Dette handler om at lokalområderne kan udarbejde Lokale udviklingsplaner for de kommende 10 år, om hvad vi ønsker for lokalområdet. Første etape af dette vil foregå i perioden januar til april 2014, hvor 5 lokalråd for mulighed for at deltage. Dette er blevet drøftet på lokalrådenes fællesmøde og projektet lyder meget spændende. Hvis man kommer med i første etape, får man hjælp fra Næstved Kommune som stiller en konsulent fra Sønderjylland til rådighed.

Lokalrådet samt STIF er meget enige i at Lokalråd 4262 skal melde sig på i 1 etape, da der er mange ideer til en Lokal Udviklingsplan. Dette kunne være borgerhus/ny hal, Social Bypedel-projektet, Fælles Nyhedsbrev mv. Der er bred enighed om at vores lokalråd skal melde sig på, hvorfor Find kontakter Næstved Kommune og melder os til. Vi afventer om vi får en plads i første etape.

Find fortalte om mødet for lokale Mikrovirksomheder fra d. 12.11.2013. 16 personer var mødt frem for bl.a. at hører om forsikring af mikrovirkomheder(hvad skal man være opmærksom på). Mona fortalte om Vordingborg, hvordan de forsøger at markedsfører sig igennem sociale medier, facebook mv. Der blev ligeledes informeret omkring Fuglebjerg Bibliotek som laver et mødelokale de små virksomheder har mulighed for at låne til kundemøder mv. Det var alt i alt et fint møde. Næste møde er d. 22.01.2014

Find har fået af vide at folk gerne vil have sat skilt op ved fodsporet. Dette bliver der taget hånd omkring.

Ad. 3 – Maria har ordet

Ad. 3.a – Hvad sker lige nu i Sandved
Maria fortæller om mødet omkring opsætning af madpakkeskur/hus ved fodsporet. Poul Erik fra Fuglebjerg Lokalråd har fremsendt forslag til Næstved Kommune om opsætning af madpakkeskur/hus samt toilet. Det forventes at huset bliver sat op, men uden toilet da kloakeringen bliver for dyr. Det forventes ligeledes at borgerforeningen skal stå for vedligeholdelse mv.

Ad. 4 – Rene har ordet

Ad. 4.a – Hvad sker lige nu i Hårslev
Fraværende.

Ad. 5 – Simon har ordet

Ad. 5.a – Hvad sker lige nu i Kvislemark
Intet at berette.

Ad. 6 – Sven har ordet

Ad. 6.a – Hvad sker lige nu i Tornemark
Sven fortæller om at der har været høstfest i Tornemark hvor der har været omkring 70 pers. til spisning. Der har ligeledes været afholdt halloween hvor der bl.a. blev lavet græskarhoveder.

I søndags blev den nye legeplads indviet hvor ca. 60 personer mødte frem og Otto Poulsen fortalte historie om området.

Den 1. december er der juletræstænding.

Ad. 7 – Udlodning af ikke-anvendt gevinster fra ”Leg uden grænser”

Der er ikke modtaget nogle ansøgninger, hvorfor præmien besluttes at placeres oven i gevinsten til næste år når der afholdes Leg uden grænser.

Ad. 8 – Arbejdsfordeling i Lokalråd 4262

Der blev informeret om omfanget af oplysninger mv. som lokalrådet modtager, hvorfor det er svært at sætte sig ind i alt sammen. På nuværende tidspunkt fremsendes alt information til alle, hvorfor alle automatisk kommer til at kigge på det hele. Dette giver risiko for at noget falder ned mellem 2 stole. Det forslåes at man får et ansvarsområde som man derved tager større ansvar for.

Sven vil gerne have ansvaret for Veje og Logistik(herunder teknisk forvaltning) i lokalområdet.

Maria vil gerne have ansvar for trafik.

Simon får ansvaret for skoleområdet.

Find vil gerne tage ansvar for nyhedsbladet og tager derfor kontakt til Gunver.

Det blev drøftet om man kunne tage kontakt til skolebestyrelse, idrætsforeningsbestyrelse og hører om de modtager de samme informationer som lokalrådet. Hvis dette er tilfældet vil de kunne tage ansvaret for deres områder, da de har kompetencerne på deres områder. Lokalrådet kunne eventuelt deltage på et par bestyrelsesmøder.

Thomas tager kontakt til skolebestyrelsen om at deltage i et møde.

Vi bliver ligeledes inveteret til general forsamling i STIF d. 12. mart 2014.

Ad. 9 – Næste møde

Næste møde afholdes d. 15.01.2014 på Borup-Ris Skolen.

Ad. 10 – Punkter til næste møde

Der overvejes om der skal inviteres en indlægsholder til næste møde. Der afventes dog om vi kommer med i ”Lokale Udviklingsplaner”, da der i såfald skal holdes møde med konsulenten derfra.

Punkter på næste møde er:

Lokale udviklingsplaner

Social Bypedel

Ad. 11 – Evt.

STIF fortæller at de har haft besøg af Erik Rasmussen som afholdte fodboldskole. STIF er i den forbindelse kommet med i projektet FANT og har fået en venskabsklub i Sierra Leone. Benjamin Linulf skal der ned og træne drenge i venskabsklubben.

Social bypedel er sat i bero, da forvaltningen ikke ved hvordan det skal gribes an grundet valget. Starter igen efter valget.

Der modtages forslag om at man kunne besøge varmeværk eller vandværk i forbindelse med lokalrådsmøde.

Sven ønsker inspiration til byfest i Tornemark. Det kunne være modelflyveklubben eller ballonflyvning. Sven anbefaler Sygehusklovne til arrangementer.

 

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262

Mødedato:
20. august 2013
Mødet påbegyndt:
kl. 19.00
Mødet afsluttet: kl. 20.00
Mødested:
Borup-Ris Skolen
Deltagere:
Thomas, Find, Simon, Maria
Fraværende:
Susanne, Rene
Gæster:
I/A
Næste møde:
17. september 2013 kl. 19.00 i Kvislemark Forsamlingshus

Dagsorden


Ad. 1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle

Ad. 1.a – Avis/blad Hvor langt?

Thomas foreslår at øvrige foreninger mv. i området tilbydes at deltage i et fælles blad. Thomas ønsker at udarbejde et brev til alle lokalforeninger, landsbylaug mv. hvor de inviteres til et møde omkring oprettelse af lokalbladet. Dette brev skal offentliggøres i avisen, så alle har mulighed for at deltage i mødet.

Lokalrådet er enige i fremgangsmåden for det videre forløb, og Thomas arbejder videre.

Ad. 1.b – Fællesspisning på Grønbro
Det er umiddelbart gået fint, intet yderligere at berette.

Ad. 1.c – Kulturhus Grønbrohallen
Der skulle være ansøgt om kulturhuset i Grønbrohallen til Næstved Kommune. Vi har ikke hørt yderligere i denne sag.

Ad. 1.d – Social-Bypedel
Thomas skulle have møde i starten af august, men dette blev aflyst. Der er derfor ikke yderligere at fortælle siden sidst. Der er aftalt nyt møde primo september.

Ad.2 – Find har ordet

Ad. 2.a – Økonomi
Saldo udgør 7.886 kr.

Ad. 2.b – Hvad sker lige nu i Nyrup
Intet at berette.

Ad. 2.c – Hjemmesider
Der er fin aktivitet på hjemmesiderne. Find har forsøgt at kontakte Visit Næstved omkring fælles aktvitetskalender, men har ikke kunnet komme i kontakt med de korrekte personer.

Find har modtaget mail fra en borger som har forespurgt betingelser mv. for at være medlem af lokalrådet. Find har svaret denne borger.

Ad. 3 – Maria har ordet

Ad. 3.a – Hvad sker lige nu i Sandved
Intet at berette.

Ad. 4 – Rene har ordet

Ad. 4.a – Hvad sker lige nu i Hårslev
Fraværende.

Ad. 5 – Simon har ordet

Ad. 5.a – Hvad sker lige nu i Kvislemark
Intet at berette.

Ad. 5.a –Flexhuse/Lokalplan
Ved sidste møde fortalte Simon, at på grund af lokalplanerne, var det ikke muligt at udnytte den nye lov om flexboliger. Næstved Kommune har efterfølgende ændret deres holdning omkring dette og er begyndt at godkende ejere som søger om flexbolig. Emnet drøftes derfor ikke yderligere af lokalrådet.

Ad. 6 – Susanne har ordet

Fraværende.

Susanne ønsker at en anden fra Tornemark Landsbylaug overtager hendes plads i lokalrådet.
Find kontakter Landsbylauget og hører om der er nogle som kunne have lyst til at indtræde.

Ad. 7 – Fodsporet

Der er ikke yderligere i sagen om opsætning af informationstavler. Thomas arbejder videre med dette.

Ad. 8 – Nedrivning af huse.

Vi fik henvendelse fra en borger som ønsker at lokalrådet går ind i sagen omkring nedrivning af ”slidte huse”. Lokalrådet ønsker ikke at gå ind og vurderer hvilke huse som skal nedrives, men hvis en borger påpeger et hus som bør nedrives, vil vi gerne være talerør overfor kommunen.

Find kontakter borgeren og finder ud af hvilket hus hun tænkte på og derefter vil vi kontakte kommunen omkring nedrivning af dette hus.

Ad. 9 – Udlodning af ikke-anvendte gevinster fra ”Leg uden grænser”

Det foreslås at ikke-anvendt gevinst fra ”Leg uden grænser” udloddes til bylaugene/borgerforening. De skal ansøge lokalrådet om at modtage gevinsten, med en god begrundelse hvorfor netop De skal have gevinsten, og hvad de vil bruge den til. Gevinsten skal bruges at samle borgerne, og til gavn for alle borgere i lokalområdet.

Simon udarbejder brev til foreninger/landbylaug.

Ad. 10 – Arbejdsfordeling i Lokalråd 4262

Det besluttes at formandens mails videresendes til det øvrige lokalråd, så alle ser disse mail.
Ligeledes påpeges det at alle i lokalrådet har ansvar for at holde øje med om der er noget som skal drøftes i lokalrådet, og det er ikke kun formandens ansvar. Yderligere uddeling af ansvarsområder droppes, men det understreges at alle skal tage ansvar for at holde øje med nyheder mv. som har interesse for lokalrådet.

Ad. 11 – Næste møde og sted

Næste møde afholdes i Kvislemark Forsamlingshus d. 17. september kl. 19.00

Ad. 12 – Punkter til næste møde

Promovering af lokalrådet.

Mødestruktur/interval

Ad. 13 – Evt.

Det forsåles at der inviteres opstillende politikere til næste møde, hvor vi vil høre hvad de mener at lokalrådet skal bruges til og hvordan de har tænkt sig at bruge os, hvis de bliver valgt.
Find undersøger om der er nogle politikere der ønsker at deltage.

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262

Mødedato:                           18. juni 2013

Mødet påbegyndt:               kl. 19.00

Mødet afsluttet:                   kl. 21.00

Mødested:                           Hindholmvej 10, Arløse, 4262 Sandved

Deltagere:                            Thomas, Rene, Find, Simon

Fraværende:                         Susanne, Maria

Gæster:                                Georg Andersen

Næste møde:                      

Drøftede emner

1.      Sommerfest Grønbro

2.      Fællesspisning på Grønbro

3.      Pedelfunktion/bygningspasning

4.      Social Bypedel

5.      Invitation fra STIF

6.      Indvielse af Mølleåhaven

7.      Hjemmesider

8.      Stormødet for Lokalrådene i NK

9.      Møde med mikrovirksomheder

10.  Lokalrådsblad

11.  Fremtidig forretningsorden

12.  Arbejdsfordeling i lokaltådet              Beslutninger

 

Ansvar

Deadline

Det besluttes at lokalrådet gerne vil indgå i fælles lokalblad med kirkerne. Der arbejdes videre med projektet.

Thomas

 

Forretningsordnen besluttes at fortsætte som hidtil

 

 

Aktioner inden næste møde

 

Ansvar

Deadline

Tilmelding til STIF-arrangement hvis man vil deltage

Alle

 

Der skal overvejes hvilke områder som man vil have ansvar for og om der er yderligere emner. Ny emner skal senest meddeles til Thomas inden offentliggørelse af næste dagsorden.

Alle

 

Dagsorden – detaljeret referat

Ad. 1 – Velkommen og formanden har ordet og dirigentrolle

Ad. 1.a – Sandved Sommerfest
Sommerfesten var en succes. Der var et par elementer som med fordel kan ændres næste år. Teltet skal vendes eller flyttes for at de besøgende kommer forbi boderne. Der holte traktorer og lastbiler på p-pladsen som næste år bør flyttes.

 

Arrangementet næste år afholdes lørdagen før sankt hans. De besøgende forespurgte ”Leg uden grænser” samt børnediskotek.  Dette skal næste år planlægges i god tid.

Ad. 1.b – Fællesspisning på Grønbro
Fællesspisningen var en stor succes, og der håbes på lige så stor opbakning næste gang.

Ad. 1.c – Pedelfunktioner/bygningspasning. Kort Orientering
Thomas har haft kontakt til Næstved Kommune(NK), som har nedsat en styregruppe der skal evaluerer pasningen af de offentlige bygninger i området. Der overvejes om bygningerne eventuelt kan passes af 1 mand. Thomas har spurgt NK om hvorfor der ikke rådføres med lokalrådet i sager som dette. Thomas følger denne sag.

Ad. 1.d – Social-Bypedel
Thomas har været til møde i Jyderup sammen med Mette Jung for at se et beskæftigelsesprojekt(aktivering). Dette har været spændende og har givet ideer til det fremtidige arbejde. Projektet i Jyderup har åbnet op for en satelitenhed i Sandved som der arbejdes videre på.

Ad. 1.e – Invitation fra STIF
Vi vil gerne invitere jer alle til at snakke om det oplæg til nyt kulturhus /hal i sandved. Håber i alle kan komme den 25. Juni kl. 19.00 i Grønbro hallen.

Tilmelding skal ske snarest til Thomas. Thomas og Find har tilmeldt sig.

Ad.2 – Find har ordet

Ad. 2.a – Økonomi
Saldo udgør 8.063 kr.

Ad. 2.b – Indvielsen af Mølleåhaven Arløse
Find fortalte om et fint arrangement, og takkede Georg for at lokalrådet måtte deltage. Der mødte ca. 50 personer op.

Ad. 2.c – Hjemmesider
Alle hjemmeside som lokalrådet administerer, er nu samlet på lokalrådet hjemmeside.

Rejseplanen er fjernet fra infoskærmene da den brugte for mange kræfter.

Ad. 2.d – Hvad sker lige nu i Nyrup
Intet at berette. Find har modtaget opfordring til at lokalrådet lægger pres på NK omkring nedrivning af et hus i Kvislemark. Punktet drøftes yderligere på næste møde.

Ad. 3 – Maria har ordet

Maria har meldt afbud. Thomas fortæller om lidt problemer med Sandved Borgerforenings hjemmeside. Problemet vurderes løst. Thomas fortæller at han forventer at tage et punkt op i borgerforeningen omkring maling og vedligeholdelse af huse i byen.

Ad. 4 – Rene har ordet

Rene fortæller at han ønsker at udtræde som formand i Hårlev Bylaug. Det er dog uklart hvem der skal overtage. Der er snart sommerfest i Hårslev.

Ad. 5 – Simon har ordet

Simon fortæller at der afholdes sankt hans ved gadekæret.

Ad. 6 – Susanne har ordet

Afbud.

Find fortæller at fællesspisningen i Enigheden var en stor succes.

Ad. 7 – Stormødet for lokalråd (Maria og Find)

Find fortæller om stormødet for lokalråd i NK. Største delen af arrangementet var udmærket hvor der var fokus på lokalrådenes synlighed i lokalområderne. Bl.a. drøftedes der en fælles kalender for hele NK i lighed med vores lokale kalender. Der udover var der repræsentanter for 4 lokalråd som fremlagde succeshistorier. Find fortalte om vores inforskærme.

Sidste del af arrangementet hvor Find deltog i gruppen om medborgerskab i praksis faldt lidt til jorden, da det ikke var klart hvad målet var. NK ville høre hvad lokalrådene kunne gøre for NK og lokalrådene ville høre hvordan vi kunne bruge NK.

Alt i alt et ok møde hvor der var en god oplægsholder fra Jylland.

Ad. 8 – Mødet med mikrovirksomheder (Find og Thomas)

Der var fint fremmøde. Der blev dog brugt en del tid på Møller og Devicon som godt kunne skæres væk. Der var gruppearbejde, men der kom ikke så meget konkret ud af mødet. Der manglede lidt indhold, eventuelt størrer grupper.

Næste møde er 18. september.

ad. 8.a – Database for lokale virksomheder

De fremmødte ønskede at der oprettes en database/netværk over de lokale virksomheder.

Ad. 9 – Forslag om ”Lokalråd 4262 avis/blad” sammen med kirkerne i hele 4262(Thomas)

Alle er enige om at projektet er godt og Thomas har fået ansvaret med at arbejde videre med projektet.

Ad. 10 – Fremtidig forretningsorden

Det besluttes at lokalrådet arbejder videre som hidtil. Dagsord offentliggøres i henhold til vedtægter og referat offentliggøres senest en uge efter mødet. I øvrigt arbejder lokalrådet efter gældende vedtægter.

Ad. 11 – Arbejdsfordeling i Lokalråd 4262

Det besluttes at brainestorme omkring mulige emner til arbejdsfordeling. Følgende emner/områder er nævnt: Skole/børnunge, Kultur, PR, Virksomheder, Grønne områder, Næstved Kommune, Landdistrikterne, Landliv, Ugeblade, Mikrovirksomheder, Transport på landet, Sjællandske, Ældre.

Til næste møde skal alle overveje hvilke emne de kunne tænke sig at tage ansvar for.

Emner kan tilføjes listen inden endelig dagsorden til næste møde offentliggøres.

Ad. 12 – Skolepolitik

Punktet udgår da Næstved Kommune afventer skoleforligets betydning/konsekvenser.

Ad. 13 – Næste møde og sted

Næste møde afholdes d. 13.08.2013 kl. 19.00
Simon kontakter Kvislemark Forsamlingshus og hører om vi kan afholde mødet der.

Ad. 14 – Punkter til næste møde

Arbejdsfordeling

Avis/blad

Økonomi – Teamviewer

Pedelfunktion(Thomas)

Social Bypedel

Invitation fra STIF(Kulturhus)

Fodsporet

Nedrivning af huse

Flexhuse/Lokalplan(Simon)

Udlodning af ikke-anvendte gevinster fra ”Leg uden grænser)

Punkt 1-6 gentages

Ad. 15 – Evt.

Der ønskes at lokale personer kommer og fortæller om hvad der skal i lokalområderne,  i stedet for at lokalrådsmedlemmerne fortæller dette.

Referat af lokalrådsmøde i Lokalråd 4262


Mødedato:                           14. maj 2013

Mødet påbegyndt:               kl. 19.00

Mødet afsluttet:                   kl. 20.30

Mødested:                           Grønbroskolen

Deltagere:                            Thomas Linulf, Find Hansen, Maria Ovesen, Simon Mundt Linulf

Fraværende:                         Susanne Lauridtsen, René Marott

Gæster:                                Georg Andersen(Arløse)

Næste møde:                       d. 11. juni 2013 kl. 19.00

                                            Det Gamle Forsamlingshus

                                            Hindholmvej 10, Arløse

Drøftede emner


1.      Sommerfest grønbro d. 15.06.2013

2.      Kloak Skafterup           

3.      Tilskud til Skaftehus

4.      Lukning af valgsteder

5.      Mikrovirksomheder i lokalområdet

6.      Opgavefordeling i Lokalrådet

7.      Stormøde for lokalrådene i Næstved Kommune

8.      Fællesspisning i lokalområde 4262    

9.      Indvielse af Mølleåhaven i Arløse

10.  Social Bypedel

11.  Økonomi

12.  Fjernstyring af inforskærme

13.  Flytning af hjemmesider

14.  Offentliggørelse af dagsorden

15.  Oprettelse af forretningsorden

16.  Lokalrådet fortæller om Temadagen i Ringsted

17.  Kommunikation med kommunen

18.  Fælles lokalblad           Beslutninger

 

Ansvar

Deadline

Find stiller op med bod for lokalrådet til Sommerfesten.

Find

11.06.2013

Lokalrådet forslår at vi deltager med ”Leg Uden Grænser” igen i år.

Rene+Maria

11.06.2013

Det vedtages at vi indstiller arbejdet med kloaker i Skafterup

 

 

Lokalrådet mener at de lokale valgsteder skal bibeholdes og der skal åbnes op for digital afstemning. Thomas forfatter svar til kommunen.

Thomas

21.05.2013

Find deltager på mødet om mikrovirksomheder. Øvrige opfordres til at deltage.

 

 

Lokalrådet deltager på Stormødet d. 8. juni. Maria og Find deltager. Hvis man har mulighed bør man tilmelde sig.

 

27.05.2013

Find deltager fra lokalrådet ved generalforsamling i Arløse.

Find

 

Find deltager fra lokalrådet ved indvielse af Mølleåhaven.

Find

 

Flytning af inaktive hjemmesider til lokalråd4262.dk besluttes.

Find

 

Dagsorden offentliggøres fremover inden mødet.

 

 

Vi skal drøfte kommunikation med kommunen på stormødet

 

 

 

Aktioner inden næste møde

 

Ansvar

Deadline

Overvej en opgave-/emnefordeling i lokalrådet.

Alle

11.06.2013

Kontakt til Lisbeth Bagger om lokalrådets deltagelse i sommerfest

Find

 

Der skal sendes svar til kommunen om valgsteder.

Find

 

Kontakt Fuglebjerg lokalråd om sammenlægning af pedelfunktion

Thomas

 

 

Dagsorden – detaljeret referat

Ad. 1 – Referent

Simon vælges til referent.                         

Ad. 2 – Formanden har ordet

Ad. 2.a – Sommerfest grønbro d. 15.06.2013

Thomas informerer om at Sandved Borgerforening og Traktortrækket afholder sommerfest d. 15.06.2013. Det er besluttet at det kun vil foregå om lørdagen i år.

Find foreslår at Lokalråd 4262 deltager med ”Leg uden grænser” igen i år. Ligeledes om lørdagen. Det foreslås at Rene er tovholder på dette, med støtte fra Maria.

Find vil stille op med bod for Lokalråd 4262, men vil meget gerne have at andre også deltager. Find tager kontakt til Lisbeth Bagger om opstilling af bod.

Thomas vil hører en af præsterne om de har lyst til at holde gudstjeneste i teltet om søndagen.

Ad. 2.b – Kloak Skafterup

Thomas forslår at vi indstiller arbejdet med kloakken i Skafterup, da der ikke sker noget i sagen. Thomas har forsøgt at tage kontakt til Randi og Allan, som står for dette, men hører ikke noget tilbage. Det vurderes ligeledes at der højest sandsynligt ikke kan gøres noget i sagen. Dette vedtages.

Georg(Arløse) oplyser at der er 2 ejendomme i Arløse, der skal til at kloakeres og som skal betale tilslutningsafgift på trods af at de har betalt vandafledningsafgift. De berørte opfordres til at kontakte Rene som er mest inde i denne sag.

Ad. 2.c – Tilskud til Skaftehus

Thomas fortæller at Skaftehus har modtaget tilskud på ca. 90 t.kr. som skal bruges til juridisk assistance i forbindelse med ejerforhold o. lign.

Ad. 2.d – Lukning af valgsteder

Lokalrådet har modtaget mail vedrørende høring om forslag til sammenlægning af valgsteder. Det berørte valgsted i Lokalområde 4262 vil være Hyllinge Skole, som skal flyttes til Grønbro Hallen. Thomas ønsker at hører lokalrådet holdning til dette. Lokalrådet mener at de lokale valgsteder skal bibeholdes, men at der bør åbnes op for elektronisk afstemning også.

Thomas vil forfatte et svar til Næstved Kommune om at vi ønsker de lokale valgsteder bibeholdt, men at vi samtidigt opfordrer til at der kan stemmes digitalt. Næstved skal modtage svar senest d. 21.05.2013 kl. 12.

Ad. 2.e – Mikrovirksomheder i lokalområdet

Næstved erhvervsforening har indgået samarbejde med Mona Hvid fra Landliv A/S, om at skabe kontakt til de ca. 3.000 mikrovirksomheder i næstved komune, starter dog i den gamle Fuglebjerg Kommune, for at undersøge hvad virksomhederne har behov for, så hverdagen kan blive mere udbytterig. Lokalrådet er meget positivt omkring dette initiativ og vil gerne støtte op. Det første møde afholdes d. 12.06.2013 kl. 19.00 og Find vil deltage på mødet. Der opfordres til at flere deltager.

Ad. 2.f – Opgavefordeling i lokalrådet

Da der løbende kommer mange informationer, mails mv. som har interesse for lokalrådet, forslår Thomas at hvert bestyrelsesmedlem får ansvar for forskellige områder/emner/temaer, således at der ikke går informationer tabt. Thomas har som formand ikke mulighed for at sætte sig ind i alt hvad der modtages, og har derfor ikke mulighed for at videregive alle informationerne.

Det besluttes at der til næste møde skal overvejes hvordan sådan en opgavefordeling kan være, så alle har et område de skal holde øje med informationer om, samt videregive de oplysninger som har interesse for lokalområdet.

Det opfordres ligeledes til at man tilmelder sig nyhedsbrevet fra Næstved Kommune, som udsendes dagligt.

Ad. 2.g – Stormøde for lokalrådene i Næstved Kommune

Lokalrådet har modtaget invitation til stormøde for alle lokalråd i Næstved Kommune. Dette afholdes i Herskabsstalden på Rønnebæksholm lørdag d. 8. juni 2013 fra kl. 8.30 til 13.30. På mødet vil der være fokus på:

·         Hvorfor skal lokalrådene være synlige – og hvordan?

·         Fælles slogan til fælles logo…

·         Samarbejde med kommunen – Hvordan?

·         Mærk Næstved – Lokalt

·         Netværk og fællesskab

·         Succeshistorier

Maria og Find vil deltage på mødet. Tilmelding skal ske senest d. 27. maj 2013 på mail til berla@naestved.dk. Det opfordres til at alle som har mulighed for at deltage, tilmelder sig.

Ad. 2.h – Fællesspisning (Sandved Borgerforening)

Reno Hansen er på vegne af Sandved Borgerforening i gang med arrangere fællesspisning, og har valgt at udvide, således at hele lokalområde 4262 har mulighed for at deltage. Thomas ønsker at lokalrådet støtter op om dette arrangement på den ene eller anden måde. Find foreslår at det er lokalrådet som inviterer til arrangementet i stedet for Sandved Borgerforening, da det nu er hele området som er inviteret. Dog stadig med Reno som ansvarlig. Det besluttes at vi ser hvordan første arrangement forløber, og herefter beslutter om lokalrådet skal gå yderligere ind i det.

Georg oplyser at der er fællesspisning i Arløse en gang om måneden, med stor succes.

Ad. 2.i – Indvielse af Mølleåhaven i Arløse

Der er indvielse af det ny opførte Mølleåhaven  i Arløse lørdag d. 15.06.2013. Det opfordres til at lokalrådet deltager.

Lokalrådet har ligeledes fået invitation til Generalforsamling i Arløse Landsbylaug som afholdes d. 26. maj 2013 kl. 14.00. Find vil deltage.

Ad. 2.j – Social bypedel

Thomas fortæller om projekt Social Bypedel at det i øjeblikket går langsomt men fremad. Thomas har løbende drøftelser med Mette Jung. Thomas fortæller at projektet blev nævnt i talen ved arrangementet i Ringsted d. 20. april, hvilket vi kan være stolte af.

Ad.3 – Økonomi

Find oplyser at kontoen lyder på 8.141 kr.

Ad. 4 – Find har ordet

Ad. 4.a – Fjernstyring af infoskærme

Find fortæller at han vil søge Næstved Kommune om at købe et program så han kan fjernstyrer infoskærmene. I øjeblikket anvendes et demoprogram.

Ad. 4.b – Flytning af hjemmesider

Sandvedborger.dk er flyttet ind under lokalrådets side, for at spare webhotellet, samt få en side hvor der er mere aktivitet. Mere aktivitet = mere interesse. Det forslås at de hjemmeside som lokalrådet har købt til bylaugene ligeledes flyttes til lokalrådets hjemmeside for at sparer webhotellet, da disse sider bruges minimalt. Dette vedtages.
De sider som Find selv administrerer flytter vi uden videre. Find snakker med Rene om flytning af Hårslevs hjemmeside. 

Ad. 5 – Rene har ordet

Punkt slettes.

Ad. 6 – Maria har ordet

Ingen bemærkninger.

Ad. 7 – Simon har ordet

Simon forslår at dagsordnen offentliggøres, således at vi måske kan tiltrække gæster, samt oplyse om hvad vi drøfter på mødet. Dette vedtages.

Simon forslår at der oprettes en forretningsorden i henhold til vedtægterne. Find sender den forretningsorden som tidligere har været anvendt til Thomas.

Ad. 8 – Susanne har ordet

Punkt slettes.

Ad. 9 – Stort, småt, evt.

Ad.9.a – Temadagen i Ringsted

Der fortælles om temadagen i Ringsted. Det har været en positiv oplevelse hvor deltagerne har fået udvidet deres netværk og hørt nogle succeshistorier fra andre lokalråd.

Ad. 9.b – Kommunikation med kommunen

Lokalrådet er blevet bekendt med at Kommunen vil sammenlægge pedelfunktionen på Grønbro- og Fuglebjerg skole. Lokalrådet er dog ikke blevet orienteret om dette af kommunen, hvilket vi mener bør ske. I stedet har kommunen kontaktet Sandved Borgforening om dette emne. Det er lokalrådet opfattelse af sådanne emne skal drøftes med lokalrådet, hvorefter vi videregiver informationer mv. til borgerne.

Det besluttes at Thomas skal hører Fuglebjerg Lokalråd om de er blevet orienteret af kommunen samt at vi skal drøfte dette emne på stormødet, da det vurderes som et generelt problem at kommunen  ikke anvender lokalrådene.

9.c – Fælles lokalblad i samarbejde med kirkebladet

Thomas fortæller at Gunver(præst) forslår at vi i samarbejde skal udgive et lokalblad, hvor både lokalrådet, borgerforeninger, bylaug og kirken har mulighed for at komme med artikler og informationer. Lokalrådet stiller spørgsmålstegn ved hvem der skal skrive/hvad skal skrives, samt at det ikke må være et kirkeblad, hvorfor der risikeres at informationer ikke bliver læst. Punktet vil blive drøftet på næste møde

Ad. 10 – Næste møde

Næste møde afholdes 11. juni 2013 kl. 19.00. Vi er blevet inviteret til at holdes lokalrådsmødet i Arløse, hvilket vi er meget glade for og takker ja. Derfor afholdes næste møde i ”Det gamle forsamlingshus” i Arløse, Hindholmvej 10, Arløse, 4262 Sandved.

ad. 10.a – Punkter til næste møde

·         Sommerfest d. 15.06.2013

·         Arbejdsfordeling i lokalrådet

·         Forretningsorden for lokalrådet

·         Lokal infoavis/blad

———————————————————————————————————————————————————————–

Referat lokalrådsmøde den 9 april. 2013 kl 18:15

Velkommen.

Valg af dirigent. René Marott

Åbent møde.

Formanden har ordet.

Formanden byder velkommen og fortsætter dagsordnen.

Fremmødte : René Marott, Thomas Linulff, simon Linulff, Find Hansen, Maria Ovesen.

Økonomi. Kassen siger 9931,-

Bestyrelsen fremlægger.

Thomas Linulff har været til møde med næstved kommune angående projektet ” social bypedel” det var

et godt og konstruktivt møde og vi kan kun opfordre til at man følger med via lokalrådets hjemmeside og

via facebook ” lokalråd 4262”

Kommende aktiviteter.

Temadag 20 april i ringsted :

Deltagere via lokalråd 4262 er René Marott og Anders Hybschmann fra Hårslev, Find Hansen fra Nyrup, Georg Andersen fra Arløse, Thomas Linulff plus en fra Sandved borgerforening.

Punkter:

Lokalrådet konstituerer sig.

Formand er Thomas Linulff

Næstformand er René Marott

Kasserer er Find Hansen

Kl 19:00 Lokalrådet tager imod inviterede medlemmer fra div. Bylaug

Lokalrådet byder velkommen til fremmødte fra arløse og tornemark bylaug.

Den nye næstformand pointerede lokalrådets priotet som var at have et velfungerende netværk af

bylaug i alle 8 byer i lokalrådet.

At det er kommunes intension at øge samarbejdet med lokalrådene og dermed gennem dem at nå ud til

bylaugene og i sagens natur også samarbejdet den anden vej gennem lokalrådet til kommunen.

Selve mødet og de debatterede emner viste med tydelighed behovet for at snakke sammen , bylaug og

bylaug imellem med lokalrådet som platform.

Der blev udvekslet ideer til festunderholdning samt søgning af penge via fonde , erfaringer og planlægnings

kalender blev drøftet.

Alt i alt et godt og lærerigt møde .

Et andet punkt var bylaugenes brug af infoskærme , opsætningen af deres egen hjemmeside således at

deres informationer fremstår bedst på infoskærmene.

 

Næste møde er den 14 maj 2013

—————————————————————————————————————————————————————

Referat generalforsamling lokalråd 4262 den 20 marts 2013.

 

A)  Thomas Linulf og Michael Thompson blev valgt som stemmetæller.

B)  Else Marie Poulsen blev valgt som dirigent.

C)                                 Der er sket meget i 2012 i lokalrådet  

Sommerfest med begrænset succes, foreningernes dag og leg uden grænser.

Formandsskift hen over sommeren, formanden træder tilbage og næstformanden René Marott træder til.

Det er lykkedes lokalrådet at få opsat 2 informationsskærme , en ved købmanden i Sandved og et i Grønbrohallen.

Projektet ”transport på landet” har kørt i lokalrådet og er blevet til ”intelligent samkørsel”

Kloakeringsproblemet er taget op i et borgermøde i Hårslev og der følges op med et borgermøde i Skafterup.

Der er anskaffet 1 stk. informationsskab til placering ved fodsporet

Der eksisterer et godt samarbejde mellem alle lokalrådene i Næstved kommune.

E)    Indkomne forslag :

        Ændringer i vedtægterne

        Lokalrådets navn ønskes ændret til ” Lokalråd 4262 ”

        Forslaget vedtaget.

F)     På valg er :

                  Find Hansen   ( genvalgt)

                  Simon Linulf (nyvalgt)

                  Maria Ovesen (nyvalgt)

G)     Revisor :   

                  Arne  Lambrecht               (genvalgt)

H)     Evt.:

 Michael Thompson har ordet –

          STIF har været til møde med DGI angående udnyttelse og udbyggelse af Grønbrohallen

          DGI melder tilbage med ideer og forslag til flow omkring Grønbrohallen.

          Ideen med et motionscenter afventer.

————————————————————————————————————————————————————

lokalrådsmøde den 12 marts. 2013

Velkommen.

Valg af dirigent.  René

Formanden har ordet.

René som  formand byder velkommen til lokalrådsmøde.

Fremmødte er René Marott, Find Hansen ,Thomas Linulf.

Økonomi.  kapital  ,- kr. ( regnskabet godkendt )

Bestyrelsen fremlægger.

René Marott :

Følgegruppe til kommunen vedrørende trafik omlægning /optimering

    Bestyrelsen har nogen navne som man vil kontakte for at få en med i følgegruppen.

Kommende aktiviteter.

Formandsmøde lokalråd 23 feb. ( referat er videresendt til bestyrelsen ) o

Generalforsamling afholdes onsdag den 20 marts kl. 19 på grønbroskolen. (

        Kun mødelokale er til rådighed, måske cafeterie kan bruges med med kaffe og kage. ( thomas forespørger )

Arr. Møde med alle bylaug.  Deling af info. ( René ) næste lokalrådsmøde ( 9 april på grønbro kl 19 )

Borgermøde Skafterup.  Spildevandsplanen og pengereturproblematikken. ( René er på opgaven )

Punkter:

Kampagne : flere kræfter til lokalrådet.  ( René )

                   .Bestyrelsen har nogle navne man vil forespørge.

                   .Der udtænkes en kampagne hen over de næste bestyrelsesmøder.

Fjernsyn med rullende information forsøges opsat i grønbrohallen.  ( Find) ( det skrider fremad )

Skilt med info. Ved fodsporet ( René ) er ankommet , nedsæt en gruppe til at finde opstillingsstedet. Gruppen nedsættes start forår. ( thomas starter en gruppe )

EVT:  Thomas arbejder videre med projektet Pedel/ nabohjælp.

Næste møde : 9 april 2013 kl 19

Susanne Lauritsen:

Thomas Linulff:

Find Hansen: 

EVT:

.Ny mødedato

——————————————————————————————————————————————————–

lokalrådsmøde den 7 feb. 2013

Velkommen.

Valg af dirigent.  René

Formanden har ordet.

René som  formand byder velkommen til lokalrådsmøde.

Fremmødte er René Marott, Find Hansen , Susanne Lauritsen,Thomas Linulf

Økonomi.  kapital 10995 ,- kr. ( regnskabet godkendt )

Bestyrelsen fremlægger.

René Marott :

Politikermøde jan.   110 + fremmødte, godt arr.

Formandsmøde ved kommunen. ( René ) 

LokalrådFolder er uddelt.

Kommende aktiviteter.

Formandsmøde lørdag den 23 febo  i tybjerglille , René deltager.

Samarbejdet med andre lokalråd fungerer fint. ( svar til thomas fra sidst )

Generalforsamling afholdes onsdag den 20 marts kl. 19 på grønbroskolen.

Arr. Møde med alle bylaug.  Deling af info. ( René )

Borgermøde Skafterup.  Spildevandsplanen og pengereturproblematikken.

Punkter:

Fjernsyn med rullende information forsøges opsat i grønbrohallen.  ( Find)

Skilt med info. Ved fodsporet ( René ) er ankommet , nedsæt en gruppe til at finde opstillingsstedet.

Opdatering på hvordan ny mødestruktur i lokalrådet fungerer. ( mail og sms korrespondance )

Ny møde struktur , vi vender tilbage til et fast månedsmøde anden tirsdag kl 19 .

Næste møde 12 marts.

Susanne Lauritsen:

Thomas Linulff:

Find Hansen:  oplyser om temadage i ringsted den 20 april i ringsted ( fokus på de frivilliges arbejde i landsbyerne )

Lokalrådet vil gerne betale for 2 personer s adgang fra hvert bylaug til disse temadage .

EVT:

.Ny mødedato tirsdag 12 marts kl 19.

——————————————————————————————————————————————————————–

Referat af lokalrådsmøde den 9 okt. 2012

Velkommen.

Valg af dirigent.  René valgt.

Åbent møde.

Formanden har ordet.

René som  formand byder velkommen til lokalrådsmøde.

Fremmødte er René Marott, Find Hansen , Susanne Lauritsen,Thomas Linulf

Økonomi.  kapital  17381,- kr.

Bestyrelsen fremlægger.

René Marott :

Kommende aktiviteter.

Formandsmødemøde lørdag den 10 nov  i skelby , René deltager.

Borgermøde angående spildevandsplanen på torsdag. René og Find deltager

Politikermøde den 3 feb. ( under forberedelse ) i fuglebjerg. 

Punkter:

Fjernsyn med rullende information opsat hos købmanden. Aftal møde med købmand. ( René og Find)

Skilt med info. Ved fodsporet ( René )

Lokalrådet er positivt indstillet overfor forslaget , der søges om penge til en stor info- montrer. (René-Find-Thomas )

Arbejde med info folder.  Folder er næsten færdig , skulle gerne blive sendt til bestilling inden den 12 okt. Forventet stk. antal  1250.

Printerblæk og papir dækkes efter behov hos lokalrådets medlemmer.

Susanne Lauritsen:

Thomas Linulff: Foreslår udbyggelse af samarbejdet med tilstødende lokalråd. ( formanden tager dette til efterretning )

Find Hansen:  Folder angående intelligent samkørsel fremvist og godkendt .

EVT: Lokalrådet har besluttet at kunne tage beslutninger via mail og stræber efter at mødes hver anden måned.

.Ny mødedato.  Foreløbig ny mødedato . kl 19 på grønbro afdel.

————————————————————————————————————————————————————

Referat af lokalrådsmøde den 20 sep. 2012

 

Velkommen.

Valg af dirigent. René vælges

Åbent møde.

Formanden har ordet.

René som  formand byder velkommen til lokalrådsmøde.

Fremmødte er René Marott, Find Hansen , Susanne Lauritsen.

Thomas Linulff overtager næstformandsposten med fuld opbakning.

Økonomi.  18048,17 kr. på konto

Bestyrelsen fremlægger.

René :

Kommende aktiviteter.

Stormøde på lørdag den 22 på Rønnbæksholm , René og Find

Borgermøde angående spildevandsplanen,  René havde meldt sig til at hjælpe men alt er på plads og ingen yderligere hjælp nødvendig før på selve dagen.

EVT:  Transportgruppen er  begyndt at modtage mails angående intelligent samkørsel og div. indenfor transport lokalt.

Susanne, der er kommet forespørgsel på at holde ” leg uden grænser ” og foreningernes dag om lørdagen og ikke søndagen , lokalrådet ser positivt på det.

Fjernsyn med rullende information opsat hos købmanden.

Lokalrådet er positivt indstillet over for forslaget og undersøger nærmere , der afsættes i første omgang 10.000,- kr til projektet. ( René og Find)

Skilt med info. Ved fodsporet

Lokalrådet er positivt indstillet overfor forslaget , der søges om penge til en stor info- montrer. (René-Find-Thomas )

Arbejde med info folder

.Ny mødedato.  Foreløbig ny mødedato tirsdag 9 oktober . kl 19 på Grønbro afdel.

—————————————————————————————————————————————————————

Referat af lokalrådsmøde den 16 Aug 2012

Velkommen.

Valg af dirigent. René vælges

Åbent møde.

Formanden har ordet.

René som konstitueret formand byder velkommen til det første lokalrådsmøde efter sommerferien.

Fremmødte er René Marott, Find Hansen , Thomas Linulff, gæst Mona Hviid.

Økonomi.

Bestyrelsen fremlægger.

René : Sagen om vand på engen i Hårslev

sagen om vand på engen er afsluttet da kommunen ikke kan finde noget dræn på engen men skulle beboere finde drænet kommer kommunen og renser det.

Thomas: forespørgelse på etablering af primitiv sti hos den lokale bonde. P.T. intet nyt.

Kommende aktiviteter.

Indbydelse til deltagelse i planlægning af møde angående Næstveds spildevandsplan.

Det besluttes at lokalråd 4262 gerne vil deltage ved formanden.

Vandreuge. Indkommende aviser desangående vil blive lagt frit tilgængeligt hos købmanden i Sandved.

Ny mødedato.  Torsdag den 13 september. Kl 19

EVT.

Fordeling af bestyrelsesposter i lokalråd 4262. René Marott bakkes op som ny Formand.

Hjælp til oprettelse af bylaug hvor de ikke eksisterer. ( René ) René arbejder videre på sagen.

Lokalrådsfolder ? ( postkasseomdelt ) ( René ) Hele lokalrådet sættes på opgaven med at udforme en folder hurtigst muligt.

Mona Hviid informerer om ” transport på Landet

Loalråd 4262. boruprisskolen grønbroafdel. Den 16 aug, 2012

————————————————————————————————————————————————–

Ekstraordinært lokalrådsmøde 22/3-2012

 Dagsorden.

 Bestyrelsen har ordet:

        Susanne Lauritsen nævner sammenfald af borgermøde den 29/3-2012 med stormøde i STIF samme dag .

Det besluttes at flytte borgermødet til den 26/4-2012 da bestyrelsen selv ønsker at deltage i stormødet.

         Søren Andersen ligger op til et fælles synspunkt på de nye visioner fra STIF´s side af.

Bestyrelsen ser positivt på de nye visioner ( René marott er ordfører på sagen )

 Borgermøde ” medborgerskab i praksis ” er sat til den 2 maj 2012 kl 19:00.

Sted Cafeteriet i grønbrohallen ?

 Foreningsliste for lokalområdet er lavet og uddelt. ( tak )

 Sag om sti fra Brandholtvej til eksisterende stisystem følges der op på via Thomas Linulff.

 Sag om eksisterende cykelsti bag om Møller & Devicon ( manglende belysning og beplantning ) Søren Andersen er på sagen som er overtaget fra Sandved borgerforening.

 Sag om ” blå gavl ” lukkes.  Formanden afslutter sagen.

 Sagen om ” grunden på parkvej ” lukkes.  Formanden lukker sagen.

 2 projekter fremlægges for bestyrelsen.

           Projekt 1)  ” Samkørsel ” ved Find hansen.   Yderligere info til borgere vil med tiden fremgå af lokalrådets hjemmeside.

           Projekt 2)  ” Landsby socialpedel ” ved Thomas Linulff.  Yderligere info til borgere vil med tiden fremgå af lokalrådets hjemmeside.

 Dagsorden punkt 1)

 Næstved kommunes strategiplan. ” Mærk Næstved ”

René Marott informerer kort om mødet for formænd i lokalrådene i næstved kommune.

Mødet blev afholdt af lokalråd 4262.

Mødet var et forsøg på at finde et fælles fodslag ( høringssvar ) i forhold til næstved kommunes strategiplan ” Mærk Næstved ”

For nærmere info angående mødet se hjemmesiden når den er opdateret med referat  af mødet.      

Lokalrådet tilslutter sig resultatet af mødet. LÆS fælles høringssvar fra lokalrådene.

 Punkt 2)

 Forslag og debat angående afholdelse af borgermøder i lokalråd 4262.

 God debat , ingen egentlig dagsorden for borgermøder vedtaget.

 Tilstede:

Formand Søren Andersen

Næstformand René marott

Kasserer Find Hansen

Susanne Lauritsen

Thomas Linulff

————————————————————————————————————————————————-

Mødereferat Lokalråd 4262 den 8/3 – 2012

1) Formanden bød velkommen.
2) Det besluttedes at fortsætte mødet som kollektiv dirigent.
3) Åbent møde. Ingen indlæg.
4) Formanden har ordet og nævner 2 kørende sager med Næstved kommune.
Sag 1: kørende korrespondance med ejendomsudvalget.(manglende tilbage melding fra kommunen)
Sag 2: kørende korrespondance med teknisk udvalg .(dialog er i gang med kommunen)
Formanden oplyser om møder.
Borgermøde 16/4-2012  kl.18:45  i grøn sal på hotellet i Sandved.
” Borgerskab i praksis ”  Kommunerepræsentant informerer. Thomas Linulff er kontaktperson.
Ekstraordinært lokalrådsmøde den 22/3-2012  kl. 19:00 kommuneplansstrategi og
strategi for afholdelse af borgermøde ”
Møde for lokalrådsformænd i Næstved kommune den 24/3 afholdes i Sandved.
Borgermøde den 29/3-2012  kl.19:00 på grønbroafdel. om
Grønne områder ” ( brug af midler ) Næstved kommune informerer. Kontaktperson Susanne Lauridtsen.
5) Kassereren informerer om økonomien.
Vi har 23051,03 kr. på kontoen.
6) Bestyrelsen informerer.
René Marott nævner drænproblemer på engen i Hårslev som en sag for lokalrådet. 
Find Hansen foreslår møde i ” leg uden grænser udvalget” den 12/4-2012 kl 17:00
og lokalrådsmøde  samme   dag kl 19:00.  ( vedtaget ) på grønbroafdel.
Susanne lauridtsen nævner vigtigheden af neutraliteten af at sidde i lokalrådet og ikke have særinteresser.
Øget fokus på opbakning i de lokale bylaug.
Kommende generalforsamling i Tornemark.
Repræsentanter fra kvislemark har fokus på kommende generalforsamling.
7)  Aktiviteter :  Leg uden grænser i juni.
8) Ekstraordinært møde den 22/3
Lokalrådsmøde den 12/4
9)  Nye oplysninger er kommet frem i løbende sag med teknisk udvalg. Formanden følger op på sagen.

———————————————————————————————————————————————–

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 23./2. 2012.

For Lokalråd for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Som Formand blev valgt: Søren Andersen (Sandved)

Næstformand blev: Rene’ Marott (Hårslev)

Og Kasserer: Find Hansen (Nyrup)

Sekretær: Skiftende mellem øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens Forretningsorden

Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før møde.

Dagsordner for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før møde.

Der føres beslutningsreferat ved møderne.

Dagsorden for møder.

Velkommen.

Valg af dirigent.

Åbent møde.

Formanden har ordet.

Økonomi.

Bestyrelsen fremlæger.

Kommende aktiviteter.

Ny mødedato.

EVT.

Referat sendes på mail til alle i bestyrelsen,

 hvorefter bestyrelsesmedlemmerne skal godkende inden 5 dage.

 Herefter bliver det lagt på hjemmesiden.

Møderne holdes fra kl. 19.00. til kl. 21.00.

Ting som kommer frem på åbent møde, tages som hovedregel op som punkt på næste møde.

Lokalrådet holder som hovedregel møde 2. torsdag i måneden undtaget juli og december.

Som hovedregel holdes møderne på Borup Ris skolen i Sandved i mødelokalet.

Hvis landsbyer eller foreninger inviterer holdes møderne gerne andre steder.

Næste møde torsdag den 8./3. 2012. kl. 19.00.

For referat: Find Hansen.

—————————————————————————————————————————————————

Generalforsamling i Lokalråd 4262. 9 februar 2012

På Hårslev Efterskole

Referat

Punkt  1: Velkommen

fung. Formand Søren Andersen bød velkommen

——-    2   Valg af stemmetællere

stemmetællere Thomas Linulff og Rene Marott

——–  2b:

referant  Niels Andersen

——–  3:   Valg af dirigent

dirigent. Arne Lambrecht

——–  4: Formandens beretning

Først og fremmest tak til jer fremmødte.

Jeg har valgt at aflægge formands beretning, med udgangspunkt i de emner der har været gennemgående eller dominerende siden sidste generalforsamling. Omtalen af hvert emne har jeg tilsat lidt historik og en kort evaluering. Men først et kort resume af lokalrådets tilblivelse.

Lokalrådet er dannet på initiativ af Tornemark bylaug og Sandved borger forening, som tilbage i dec 08 ansøgte Næstved kommune om tilladelse dertil, og siden kontaktede en række lokale borgere og foreninger, med opfordring til at deltage i opstarten.

På den baggrund annonceredes den stiftende generalforsamling til afholdelse  d 7 okt 2009, og d 18 dec 2009 meddelte Næstved kommune at lokalrådet formelt var godkendt.

Den første bestyrelse bestod af personer som udover at være bosiddende i 4262 området, også havde relationer til idrætsforening, skolebestyrelse, spejderne, vandværket, bylaug og borger forening.

Ifølge vedtægterne har bestyrelsen til opgave at virke for områdets særlige interesser, som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgere, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådets dæknings område er området med postnummer 4262, det som i Næstved kommunes landdistrikts politik kaldes lokalcenter Sandved-Tornemark, med omkring liggende støtte centre.

På Næstved kommunes hjemmeside står der at kommunen har understøttet etableringen af lokalråd mhp:

–       at fremme demokratiet gennem bedre dialog og information mellem borgere og kommune.

–       at borgerne skal opleve reelle muligheder for inddragelse og indflydelse på deres lokalområde

–       at lokalrådene kan bidrage til bedre og mere langtidsholdbare beslutninger

–       at ildsjælenes engagement skal værdsættes og samarbejde mellem kommune og den frivillige indsats skal styrkes.

På den baggrund og med det formål har lokalrådet søgt at virke, og med et in mente jeg lavet denne formands beretning.

Når man ser nøgterne på lokalrådets konkrete resultater, kan de måske opleves magre eller mangelfulde. Men jeg appelerer til at  rådets virke og en konklusion sættes ind i en større sammenhæng:

-rådet blev dannet kort tid efter kommunal reformen, og således før integrationen af 4 små landkommuner og en stor by kommune til en ny stor fælles kommune.

-rådet blev dannet samtidig med, eller før, dets nye hjem kommune, påbegyndte principper for hvordan den knap vedtagne landdistrikts politik skulle udmøntes i praksis,

-rådet blev dannet før borgere, erhverv og foreninger i 4262 området havde erfaret de fulde konsekvenser af den harmoniserings proces, som vores nye hjemkommune vedtog politisk,

-rådet har således etableret sit virke samtidig med at alle i vores nye hjemkommune har skullet finde sine ben at stå på i et nyt fællesskab, med de politiske visioner og værdier, der nu gradvist viser sit værd i praksis for den enkelte borger, forening eller erhvervs drivende som berøres deraf.

 

Dvs det er ca 3 år siden at de første tanker om et lokalråd blev til, og når jeg sammenligner rådet med et barn på 3 år, så er det første der falder mig ind at et barn på 3 fortsat er dybt afhængigt af den omsorg og den respons det får fra dets forældre og nærmeste pårørende. Så hermed en appel til kommune og lokale borgere om at forblive synlige og nærværende overfor lokalrådet. Det er fra jer af lokalrådene skal have information og inspiration.

Sammenligner jeg lokalrådet med et egetræ på 3 år, så er det først lige blevet udplantet fra planteskolen, men har allerede dannet den pælerod, som hindrer at det vælter i stormvejr, og det har fortsat en levetid på mellem 20 og 120 år foran sig, afhængig af om det skal udtyndes eller bruges til gavn træ. Så hermed den konstatering at lokalrådene er kommet for at blive, så tag dem til jer som en naturlig del af vores kommunale kultur, ligesom egetræet er en naturlig del af vores lokale natur.

Nu til årets gang i lokalrådet:
Lokalrådsmøder, har fra starten af været delvist åbne, mhp at borgere kan komme og spørge ind eller fremlægge.  Det har vist sin berettigelse idet lokale borgere har været og fremlagt deres problemstillinger. Jeg opfordrer til at denne mødeform fastholdes, for at vedligeholde det tætte bånd mellem os borgere i lokalrådet og lokalsamfund, således at vi til stadighed har en fælles forståelse af hvad der rører sig lokalt.

Formands møder, er et godt tiltag for formændene  i de 16 godkendte lokalråd. Disse møder er konstruktive og fremadrettede, og medvirker til at udvikle både forståelse og procedurer kommune og lokalråd imellem. Jeg anbefaler at lokalrådet til stadighed deltager i disse møder., som afholdes halvårligt.

Samarbejde, kan være et diffust begreb, men er i lokalråds regi en vigtig værdi at fastholde, både internt og eksternt. Jeg opfordrer til at det forbliver sådan for lokalrådet. Jeg har oplevet at rådet nu kontaktes af dele af kommunens forvaltning, når denne ønsker at høre hvordan det opleves at være borger i kommunen. Den dialog og efterfølgende forståelse styrker absolut udviklingen af samarbejde mellem lokalråd og embedsmanden i forvaltningen. Jeg ser frem til den dag da alle embedsmænd og politikere benytter lokalrådene lige aktivt.

Udviklingsplaner,  for vores lokalsamfund, har vist sig at være af væsentlig værdi, når vi skal tale udvikling og vedligeholdelse af lokalcenter Sandved- Tornemark med omkring liggende støtte centre. Takket være Thomas Linullf fik lokalrådet indledt, det som kan blive startskuddet til en række debatter om hvordan vores lokalsamfund bør udvikles. Det nyligt afholdte borgermøde om lokalplaner, viste at alene for Sandveds vegne er der områder uden lokalplaner, og der er områder med lokalplaner som er mere end 30 gamle. Jeg anbefaler at lokalrådet tager initiativ til at støtte op om borgermøder i de landsbyer, hvor der er interesse for at danne en borgergruppe, som kan formulere en nutidig udviklings plan for landsbyen. Lokalrådet afholder i foråret et åbent møde hvor en embedsmand fra Næstved kommune kommer og orienterer om kommunens vedligeholdelses planer for de grønne områder, og hvordan vi som lokale borgere kan bidrage til at få den bedst mulige kommunale service, i vores lokal område.

Landsby stævne,  er en arbejdstitel for et arrangement, som lokalrådet har haft i støbeskeen. ideen opstod efter at rådets formand Claus Werder kom hjem fra et EU møde i Grækenland, hvortil Næstved kommune havde udpeget ham. Desværre har rådet ikke haft resurser til at gennemføre dette arrangement, men har siden fået et tilbud fra traktortræk foreningen og Sandved borgerforening, om at stå for et indslag i disse foreningers sommer arrangement. Rådet harsagt ja tak, og har inviteret borgere fra Skafterup,  Hårslev, Tornemark og Kvislemark til at deltage i udviklingen af indslaget. Jeg opfordrer til at dette indslag bliver prioriteret højt i foråret af dem som pt er med i gruppen. Rådet kasserer Find Hansen er også kontakt person vedr. dette arrangement.

Transport projekt,  er for mig et godt eksempel på samarbejde både internt og eksternt. Projektet har lokalrådet overtaget fra Sandved borgerforening, og det er finansieret af EU midler fra landdistrikts puljen. Formået er at få fokus på transport mulighederne på landet, samt forslag til udvikling heraf. Dertil er etableret samarbejde med en række personer og foreninger fra den sydlige del af region sjælland. Vi sidder efter en konference sidste år, nu i arbejdsgrupper som skal mødes i marts, og fremlægge vores ideer og holdninger. Projektet forventes afsluttet inden 2012, og kan følges via den hjemmeside som kan linkes via lokalrådets hjemmeside. Jeg anbefaler at lokalrådet opsøger deltagelse i lignende projekter, mhp erfarings udveksling og løsningsforslag til hvordan vi kan gøre i 4262 området.

Frafald og formands skifte, Lokalrådet er som alle andre underlagt naturens love og luner. Nogen af de lokale borgere som deltog aktivt i opstart af lokalrådet, har valgt at takke af, og rådets vellidte og kompetente formand Claus Werder er deriblandt. Jeg vil gerne rette en tak til jer som var med fra starten og til dato. Særligt til Claus vil jeg gerne rette en stor tak for dit engagement og din seriøsitet.  Jeg er overbevist om at dit bidrag til lokalrådets opstart, er stærkt medvirkende til at der er en fælles bevidsthed om både lokalrådets og dine grænser, på en respektabel og anerkendt måde. Jeg beklager at du ikke er i lokalrådet mere, men jeg er taknemlig ofr at du var med. Men vi i lokalrådet håber at du får mange timer fremover i familiens skød, og gerne som borger i Tornemark. Hvor jeg ved at både du og Merethe på glimrende vis, har gjort jeres for at Tornemark forbliver aktiv og attraktiv både for byens indbyggere og for Næstved kommune

Tak og tanke, jeg vil derudover rette en tak til de som i årets løb har gået aktivt ind i arbejdet med at integrere lokalrådet i lokalsamfund og Næstved kommune. jeg håber for udviklingen i Danmark, i Næstved kommune og på 4262 egnen at der holdes fokus på udviklingen af landdistrikterne og at alle lokale bakker aktivt op derom snarest.

Jeg håber at lokalrådet i det kommende år får lokal opbakning og støtte til at bakke op om følgende:

–       hjælp til Kvislemark mhp udvikling og vedligehold af forsamlingshuset,

–       Hjælp til Hårslev mhp opbakning og overblik vedr kloakering

–       Hjælp til Tornemark mhp anlæg og vedligehold af legeplads og grønne områder,

–       Hjælp til Sandved mhp udvikling af udviklingsplaner for områder af byen

Hermed ordet til dirigenten.

——  5:  Kassererens beretning

regnskab lokalråd4262 år 2011.
Bilag Dato Tekst Indtægter Udgifter
1 08-02-11 Næstved Kommune 10.000,00
2 21-02-11 Kwik Spar  76,45
3 21-02-11 LAL Landsforeningen  525,00
4 28-02-11 gebyr  3,00
5 07-03-11 DK Hostmaster 90,00
31-03-11 gebyr bank 1,50
6 11-04-11 avis anonce 799,00
11-04-11 indbetalingskort bank 1,25
7 02-05-11 KWIKSPAR og Unoeuro 167,47
02-05-11 gebyr  1,50
12-05-11 netbank abonnement 33,00
8 30-09-11 Faktura bank  100,00
30-09-11 rente 14,84
9 23-11-11 Sandved Pizza 539,00
10 30-12-11 Faktura bank 51,50
11 30-12-11 rente 4,88
Samlet beløb 10.019,72 2.388,67 7.631,05
01-01-11 Saldo ved årets start 8.449,18
dette års resultat  7.631,05
31-12-11 Saldo ved årets slut 16.080,23

godkendt. Flot regnskab

——  6:   Indkomne forslag

formandens forslag taget til efterretning,  bestyrelsen opfordres til at omformulere § 6 og § 11

——  7: Valg af medlemmer og suppleanter til lokalråd

                        Claus Werder på valg ønsker ikke genvalg

                        Søren Andersen på valg i 2013

                        Find Hansen på  valg i 2013

                        Niels Andersen på valg i 2013

                        Chalotte Bramsted på valg ønsker ikke genvalg

                        Bent Petersen på valg ikke genvalgt

                       Thomas Linulff nyvalgt  for 2 år

                       Torben Løve nyvalgt for 2 år

                       Rene Marott nyvalgt for 2 år

                       Susanne Lauritsen nyvalgt for 2 år

—— 8:  Valg af revisorer

revisor genvalgt. Arne Lambrecht

—— 9: Eventuelt 

Debat om kloakering i det åbne land, synliggørelse af lokalrådet i oplandet, ved deltagelse i landsbystævne- leg uden grænser

 Dirigenten lukkede kl 2105. med tak for god ro og orden.

——————————————————————————————————————————————————

Referat af lokalrådsmøde i 4262 d 12 januar 2012
Tilstede find, niels, søren
Afbud fra thomas
pkt 1 velkomst ved søren
pkt 2 ingen fremmødte
pkt 3 indkommen post                                
find videre bringer nytårs hilsen fra næstved kommune, og søren orientere om invitation til deltagelse i dialog spil som lokalrådet måtte melde afbud til.
pkt 4 økonomi,  
finn har afsluttet regnskab for 2011 og iværksætter kontakt til revisor. overskud i 2011 7136,05. saldo er 16080,- pr 31 december 2011.
pkt 5 -ang varmeværk/solfangere
lokalrådet bakker op om et godt initiativ i lokalsamfundet, og støtter projektet med et beløb til hjælp til beplantning. Niels kontakter varmeværket.
-kloak/tilslutning i Hårslev 
finn er kontakt person til berørte borgere i lokalsamfundet, som er velkomne at kontakte lokalrådet ved Finn
-holdning til manglende svar fra ejendoms udvalg og teknisk udvalg.
lokalrådet afventer fortsat svar fra udvalgs formændene.
pkt 6 planlægning af kommende opgaver
når lokalrådet retter henvendelse  sendes også kopi til lokale forenings ledere og kommunale udvalg/udvalgs formænd, som formodes at have interesse i emnet som der skrives om.
med henvisning til ovenstående punkt, ang. kontakt  skal lokal rådet til sikre, at når lokalrådet modtager henvendelse fra borgere og videre sender til politiker og embedsmænd, at borgeren kan forvente anonymitet i lokalsamfundet.
kommende borger møder
der er borgermøde d 25 januar på Sandved hotel ang lokalplaner, hvor en embedsmand fra Næstved kommune kommer ud og informere om procedurer vedr lokalplaner generelt. der opfordres til at alle interesserede møder. Finn kontakter Thomas ang indlæg til avisen. Thomas er fortsat kontakt person på arrangementet.
der er borgermøde d 16 februar kl 19 hvor Næstved kommunes chef for vej og park samt grønne områder, vil komme og informere om kommunens planer for vedligeholdelse af grønne områder, samt høre lokale borgere ideer og holdninger til samme.
general forsamling
der er planlagt general forsamling d 9 februar kl 19 på Hårslev efterskole, der er mulighed for en bid brød til de som tilmelder sig senest d 5 februar til kassereren (spisning er kl 18). Dagsorden kan ses på lokalrådets hjemmeside. Finn har sendt info til avisen. Forslag til vedtægtsændringer sendes til formanden eller kassereren senest 10 dage før general forsamlingen dvs d. 30 januar.  På valg af de nuværende bestyrelses medlemmer er Niels og Søren.
formandsmøde i lokalråd
det bekræftes at datoen er 26 februar og det forventes at mødet holdes på grønbro i tidsrummet mellem kl 10 og 13. søren arbejder med mødeplanlægning.
pkt 7 ny møde dato
den nuværende bestyrelse anbefaler den kommende bestyrelse fortsat at benytte den anden torsdag i måneden, til ordinære lokalrådsmøder. dvs holde næste lokalråds møde d 8 marts kl 19 til 22.
pkt 8
evt
intet til referat
for referatet
søren

——————————————————————————————————————————————————

Referat Lokalråds møde nr. 15 – 2011
Lokal rådet for lokal center Sandved-Tornemark
Mødet holdes d. 10/11-2011 kl. 19 til senest 22 på Grønbro skole

 o = punkter til orientering. d = punkter til debat. b = punkter til beslutning.

*åbent møde er incl. offentlig adgang for alle valgbare borgere bosiddende i lokal rådets dækningsområde. Formålet hermed er bl.a. at give mulighed at fremlægge emner der ønskes fremført af lokalrådet, samt at give mulighed for at stille spørgsmål til lokalrådets arbejde.

Afbud: Claus

o = er punkter til orientering. b = er punkter til beslutning. d = er punkter til debat.

Punkt nr.  Emne
 Ansvarlig
 Status
 1  velkommen   formand/mødeleder   o

Da Claus har sygemeldt sig har Søren formandsrollen og Thomas som suppleant indtrådt i bestyrelsen. Enighed om at bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 ud af 5 medlemmer tilstede.

2  åbent møde*   formand/mødeleder  o-b

Kort orientering: Agenda21 tur, Formands møde, Bevaringsforeningen Næstved.

 

3   indkommen post  formand  o

Intet             

4  økonomi  kasserer     o-b

Godt 16000-kr i på bogen. 98 besøg på hjemmesiden de sidste 30 dage.

5  bestyrelsen fremlægger  alle fremmødte  o-b
a  o. om lokalråds arrangement d. 17/6-12 

Lokalrådets byer indkaldt til arbejdsmøde d.22/9. Find er tovholder.

b o. om formandsmøde i Næstved kommunes lokal råd

 Orientering. Konklusion at det er godt….

c  b. om dato for ordinær general forsamling

9/2.12 kl. 19 med dagsorden ifølge vedtægter. Forsøger at holde generalforsamlingen i Hårslev. Lokalråd4262 giver kl18-19 en bid brød med seneste tilmelding 5/2.12. Find indkalder. Alle på valg minus Niels andersen.

6  evaluering på hidtidige opgaver  Formand/alle  o-b

Mødet d.25/1.12 om lokalplaner holdes for hele lokalråd4262’s område og her efter kan oprettes grupper for de enkelte byer for interesserede.

Kvag henvendelse fra Tornemark om lejepladsen, indkaldes vej/park chefen til at for alle åbent samarbejdes møde om vedligehold i lokalråd4262’s område

a  d. og b. om kommunikation og samarbejde med Næstved kommune

 Diskuteret og ingen problematikker umiddelbart fundet..

b  d og b. om kommunikation med lokale interesse grupper

Diskuteret, linjen fortsættes, bestyrelsens medlemmer der har ”Facebook” opfordres til at sætte link med Lokalråd4262’s nyhedsbreve med videre på deres side.

7  ny møde dato   formand/mødeleder  b

 12/1.12 på Grønbro kl.19

8  evt   formand/mødeleder  o-d

 Intet

 Der tages beslutnings referat af beslutninger ang. punkter nævnt på dagsorden.

Referatet udsendes pr mail til lokalrådet, og på hjemmesiden, senest ugedagen efter lokalråds mødet.

——————————————————————————————————————————————————-

Referat af møde d. 12 oktober 2011 i lokalrådet for lokalcenter Sandved-Tornemark.

 Mødet var ikke ordinært lokalrådsmøde, men havde status af vejledende.

 Der anbefales af de lokalrådsmedlemmer som er imod de fremmødtes indstilling, giver deres mening til kende senest 48 timer efter modtagelsen af dette referat.

Såfremt der ikke kommenteres med forslag i anden retning, planlægges arbejdet udfra de fremkomne ideer på mødet.

De fremmødte er Find, Thomas og Søren.

Der blev som det første talt om:

Vil lokalrådet bakke op om, og deltage i Sandved sommerfest 2012

Den arrangeres af SEBF og Sandved-Tornemark traktortræk forening i fællesskab. Datoen er 15,16,17/6-2012 på Grønbro. Planen er at der om fredagen er arr. for børn og unge, lørdagen er der traktortræk, udstilling af minitraktorer, have værktøj, etc. samt om aftenen underholdning og fællesspisning. Søndagen er det planen at lave ”leg uden grænser” hvortil alle omkring liggende landsbyer inviteres. her er det så meningen at hver landsby stiller med et hold af borgere, som så leger/konkurrerer med og mod omkring liggende landsbyer.

Til sidstnævnte aktivitet anbefaler de fremmødte at lokalrådet påtager sig ansvaret for at iværksætte, lede og sponsorer aktiviteten med kr 5000,-. Thomas, Find og Søren tilbyder sig som tovholdere fra lokal rådet. og indkalder landsbyernes repræsentanter til et info møde d. 8/11 kl 19-22 på Borup Riis skolen.

Der blev som det andet talt om:

Lokalrådets økonomi er fortsat god, siden sidste møde har der kun været et par mindre udgifter til gebyrer.

Der blev som det tredje talt om:                

Lokalrådet har modtaget en indstilling fra Næstved kommunes ejendomsudvalg.

Udfra indholdet i denne indstilling, anbefaler de fremmødte at lokalrådet inviterer alle interesserede med bopæl i Sandved til møde mhp udvikling af lokalplaner for Sandved.

Thomas er tovholder på denne aktivitet, og forbereder møde med borgere og relevante kommunale embedsmænd eller politikere herom.

Der blev som det fjerde talt om:                

Søren vikarierede for Claus på et nyligt afholdt formands møde for lokalrådene i Næstved kommune.

Han orienterede om mødet, hvorpå han som foreslået tilbød at afholde næste formandsmøde i Sandved-Tornemark. De fremmødte formænd bakkede det op.

Dvs at næste formands møde afholdes af lokalrådet for Sandved-Tornmark,i januar eller begyndelsen af februar 2012.

Søren er tovholder på denne aktivitet.

Der blev som det femte talt om:               

Transport projektet,

hvor der er  konference, med deltager fra øvrige foreninger og lokalråd, på Borup Riis skolen d. 5 november fra kl 9,30 til 15.

vi er arrangør, og har en del praktiske opgaver at løse, så der er planlægnings møde for hele lokalrådet d, 31/10 kl 19,30 til 20,30 på Borup Riis skolen. Der opfordres kraftigt til at møde op, da vi har brug for alle hænder og tanker.

For referatet

Søren

——————————————————————————————————————————————————-

Referat af lokalrådsmøde d. 9 juni 2011 i Lokalrådet for lokal center Sandved-Tornemark lokalråd.

 

Fremmødte Thomas Linulff. Find Hansen. Søren D. Andersen

Afbud fra Claus Werder og Niels.

 

punkt 1

Næstformanden bød velkommen, til de fremmødte.

Det blev herefter  besluttet at holde mødet som orienterende og debaterende grundet for lille fremmøde til at være beslutnings dygtige.

Status på de aktuelle indsatsområder blev omtalt, uden at aftaler vedrørende disse blev truffet.

Kassereren orienterede om at der er 16751 kr.  på kontoen.

OBS. Næste lokalrådsmøde blev planlagt til efter skolernes sommerferie, d. 18 August kl 19,00 på Grønbro skolen

 

For referatet: Søren

___________________________________________________________________________________

Referat af lokalrådsmøde i Lokalrådet for Lokalcenter Sandved-Tornemark d. 14/4-2011.

 

Tilstede:

Claus Werder, Find Hansen, Niels Andersen, Thomas Linulff, Søren Andersen

og gæst Mona Hvid fra Landliv A/S.

 

Referat:

pkt 1 Formanden bød de tiltedeværende velkommen.
pkt 2 Der var ingen fremmødte til åbent møde.
pkt 3 Mona Hvid orienterer om trafik projektet, hvortil der søges om forlængelse bl.a. pga  at ændringer i budgettet udløst i afslag fra LAG i de inviterede kommuner. Derudover tales om hvordan og hvornår vi kommer videre med arbejdet i de deltagende lokalråd, samt hvordan en midtvejs konference kan afholdes. Medlemmer af lokalrådet påtager sig opgaver lokalt mhp at fortsætte det arbejde vi har igangsat ang. trafik projektet.
pkt 4 Formanden orienterer om indkommen post, hvorpå næstformand orienterer om relevant informationer fra lokale medier og foreninger, hvis virke er aktuelt for lokalrådet.
pkt 5 Kasserer orienterer om lokalrådets kasse beholdning og udgifter siden sidste møde, hvilket  endnu en gang udløste positiv respons for den hurtige og effektive behandling af   indkomne sager, samt det faktum at kasse beholdningen var næsten identisk med status på sidste møde.
pkt 6 Under punktet om årets aktiviteter blev der debatteret om hvad lokal rådet kan medvirke til af lokale aktiviteter mhp at udbrede kendskabet til rådets virke, og der søges kontakt til lokale borger foreninger/landbylaug mhp en debat om et samarbejde. Derudover debateres lokalrådets evt deltagelse i aktiviteter som landdistrikts konference, ildsjæls konference samt lokaldemokrati udvalgets møder, samt muligheden for at udvikle en fælles aktivitets kalender for lokale interessegrupper, foreninger og alment nyttige aktiviteter.
pkt 7 Punktet bestyrelsen fremlægger indeholdt intet nyt idet alle fortsat arbejder med de samme opgaver.
pkt 8 Dato for næste lokalråds møde er d. 12 maj 2011 kl 19 på Grønbro skolen.
pkt 9 Intet at bemærke til eventuelt, hvorefter mødet afsluttes.

 

For referatet: Søren D. Andersen

________________________________________________________________________________________

Referat af general forsamling i Lokalråd for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 31/3-2011 kl. 19,00 på Grønbro skole, med dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Formanden Claus Werder bød de fremmødte velkommen, hvorefter Thomas Linulff enstemmigt blev valgt til dirigent.

 

Under formandens beretning for lokalrådets første år blev der nævnt de mærkesager som lokalrådet har arbejdet med i perioden. Herunder bl.a. børnepasning, skole sti, blomstrende landsby, hjemmeside og skolestruktur. Der blev talt om behovet for øget borger inddragelse og en god debat om lokalrådets rolle i lokal center Sandved-Tornemark opstod. Det blev foreslået at lokale foreninger kunne markedsføre sine arrangementer på lokalrådets hjemmeside, samt at lokalrådet bør lave en fælles møde kalender for alle interesserede foreninger og interesse grupper.

 

Det fremlagte regnskab blev fremlagt og kassererens berettede derom. Der blev opfordret til at lokalrådet anvender dele af sine midler til at markedsføring, ellers ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægts ændringer blev vedtaget enstemmigt.

 

Nyvalgte til bestyrelsen er Niels Andersen og nyvalgt suppleant blev Thomas Linulff. Revisor er Arne Lambrecht. Følgende udtrådte af bestyrelsen Hege Griffel, Niels Christian Petersen og Ditlev Tønsberg.

 

Under eventuelt blev der talt om hvordan lokalrådet kan udbrede kendskabet til sit virke i lokal området.

__________________________________________________________________________________________

 

Referat af lokalrådsmøde d. 10-3-2011 i lokalrådet for Sandved-Tornemark og Grønbro skole distrikt.

Tilstede: Claus Werder, Find Hansen, Niels Andersen, Søren D. Andersen

Afbud:  Niels chr. Petersen

Fraværende: Bent, Hege, Charlotte, Ditlev.

pkt 1              Formanden bød velkommen.

pkt 2              Post

-lokalrådet beslutter at kommenterer på Næstved kommunes høringssvar ang .kultur området.

Lokalrådet argumenterer for at der skal skabes et udvidet samarbejde mellem by og land. Desuden opfordrer lokalrådet til at der dannes et udvidet kultur udvalg, hvori kan deltage et medlem fra alle godkendte lokalråd i Næstved kommune. Derudover kommer lokal rådet med forslag til hvilke kultur og fritids aktiviteter som udover at tilbydes i Næstved by også kan tilbydes i udviklings og støtte centre, som eksempelvis Fuglebjerg og Sandved-Tornemark.

En rep. fra lokalrådet deltager om muligt i mødet på Rønnebæksholm d. 21-3.

– der orienteres fra sti rådet at der ikke forventes ridestier på fodsporet på nogen dele af strækningen.

pkt 3              Planlægning af general forsamling

–       vi holder fast i at afholde general forsamling d. 31-3-2011.

–       der fremlægges den indsendte vedtægts ændring som tager udgangspunkt i de af Næstved kommune udarbejdede, som lokalrådet har suppleret med egne tilføjelser. Forslaget foreligges til afstemning på general forsamlingen.

–       dagsorden forbliver som i vedtægterne, uden tilføjelser.

pkt 4              Økonomi

der er kr 17754,73 på kontoen

For referatet

Søren Andersen.

_______________________________________________________________________________________________

 

17/2-2011

Referat af lokalrådsmøde nr. 8-2011 i lokalrådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Tilstede: Claus, Find, Niels A., Niels Chr., Søren

Pkt. 1.                Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Pkt. 2.                Åbent møde, hvor Niels Chr. orienterer om de lokale kollektive trafik forbindelser og muligheder.

Pkt. 3.                -LAL holder årsmøde og general forsamling d. 11 og 12 marts, men ingen fra lokal rådet har mulighed for at deltage.

der er flg. arr. som lokal rådet  planlægger på at deltage i:

– ild sjæls konference d. 27- 28 august

-landdistrikts konference  d. 16-17 sebtember

-landdistrikts  fælles råd arrangerer fælles tur til Holland og Belgien mhp EU parlementets arbejde  d. 23 og 27 maj

– Næstvd kommune har opfordret til at give et hørings svar ang kollektiv trafik . Lokal rådets svar er at der pt ingen kommentarer er, pga at vi ingen konkrete eksempler har kendskab til .

Pkt. 4.                der er 18449,18 på kontoen,

Pkt. 5.                der er debat om hvordan general forsamlingen afholdes og hvor.

Pkt. 6.                der afventes fortsat svar fra LAL ang blomstrende landsby.

Pkt . 7.               vi holder fast i samme dato som vi aftalte sidst.

Pkt. 8.                intet til evt.

Referat af Lokalråds d. 2 i 9 2010 i lokalrådet for udviklingscenter Sandved-Tornemark og Grønbro skoledistrikt.

Fremmødte: Claus Werder, Find Hansen, Bent Petersen, Søren D. Andersen

Gæst:              Mona Hvid

Afbud:              Niels Andersen og Niels Christian Petersen

Pkt 1

Formanden bød de fremmødte velkommen, og særlig til Mona Hvid fra Landliv a/s, som var inviteret for at orientere om projekt ”Kollektiv transport, kan vi gøre det bedre og anderledes”

Pkt 2

Der var ingen borgere mødt op til den åbne del af mødet, så ingen bemærkninger eller beslutninger hertil.

Pkt 3

Mona Hvid orienterer om transport projektet.

Projektet  er ejet af Sandved Egnens Borger Forening og ledet af Landliv a/s  v. Mona,

Der oprettes en styre gruppe, og et antal følge grupper svarende til antallet af deltagende foreninger. Projektet finansieres af offentlige midler, og er planlagt til gennemførsel i 2010-11.

Der er involveret 4 til 6 foreninger, fra den sydlige del af region sjælland, som hver i sær opretter en gruppe som arbejder med de lokale udfordringer og problemer der er ang. kollektiv trafik.

Grupperne mødes undervejs og udveksler erfaringer og ideer, som der arbejdes videre med  ”hjemme”.

Der kommunikeres internt i grupperne og i styregruppen, via oprettelse af en it platform, hvori der også vil være et åbent forum,  som gør det muligt for alle interesserede at følge med i projektet.

Projekt ejer har spurgt lokalrådet for Sandved-Tornemark om dette ønsker at udgøre Sandved egnens  gruppe i  projektet, hvilket lokal rådet har sagt ja til.

Efter orienteringen følger spørgsmål og ideer til hvordan rådet kan arbejde med projektet, og hvilke lokale personer og grupper som kunne have viden eller interesse af betydning for projektet. herunder aftaltes det at lokalrådet skal afsøge hvem der kunne være tænkes at indgå i den lokale gruppe sammen med lokalrådet.

Pkt 4 indkommen post, som formanden orienterer om.

Pkt 5 økonomien som kasserer orienterer fortsat er god, da der ingen udgifter har været siden sidste møde.

Pkt 6 bestyrelsen fremlægger:

–          der opstod en debat om det meget aktuelle emne skole lukning.  Lokal rådets holdning er at bakke op om skolebestyrelsens initiativer og holdning. Bent er kontakt person til vedr. skole lukning.

–          der aftaltes at kontakt Næstved kommunes embedsmand, mhp forslag til ajourføring af lokalrådets vedtægter. Søren kontakter

–          der aftaltes at Lokalrådet bør profilere vores opgaver mere synligt fremover. Søren kontakter mulige samarbejdspartnere.

–          Landsby stævnet udsættes til næste år.

Pkt 7 næste møde dato er d. 14 i 10 kl 19 til 22, foreløbigt mødested er Grønbro skole.

Pkt 8 evt der var ingen emner.

For referatet:

Søren

17/6 2010

Referat af lokal rådsmøde i lokal rådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skole distrikt

Mødet afholdtes d. 17 i 6 kl 19 til 22 på Grønbro skolen

Grundet et større arrangement andet sted i lokal området, indløb en del sidste øjebliks afbud.

Tilstede var Claus, Find, Søren.

Referent blev Søren.

Formanden bød velkommen.

Der var ikke indkommet nogen punkter til behandling under den åbne del af mødet.

Den indkomne post var behandlet i perioden siden sidste møde.

Økonomien er fortsat sund, da der ingen betydelige bevægelser har været siden sidste møde.

Logoet i sin endelige form på brevpapir blev debatteret bl.a. m.h.p. brug også på e-mail.

Der blev debatteret om hvem, og i hvilket omfang, der kan bruge e mail og brevpapir med lokalrådets navn og logo på.

Der blev taget initiativ til at lave arrangementet landsby stævne 2010, for interesserede borgere, by laug, borger foreninger etc. i lokalrådets dækningsområde. Datoen bliver d 11 i 9 2010 hvis Grønbro hallen er ledig og hvis aftaler om mad levering m.m. kommer i orden.

Søren orienterede om det nyligt afholdte EU møde i Polen, hvortil Næstved kommune havde inviteret en repræsentant fra vores lokalråd.

Der blev talt om dannelsen af en række nye lokal råd i Næstved kommune, som vi ser frem til at samarbejde med fremover.

Der var intet nyt fra Næstved kommune vedr. vores spørgsmål til børnepasning i lokalområdet.

Næste møde afholdes den 5 august kl 19

6/5 2010

Referat af lokal rådsmøde i lokal rådet for lokalcenter Sandved-Tornemark og Grønbro skole distrikt

Mødet afholdtes den 6 maj 2010 kl. 19 til 22.
Tilstede var Find, Bent, Claus, Søren.
Afbud fra Charlotte, Hege, Niels Chr. Ditlev og Niels A.
Mødeleder Claus og referent Søren m.h.p. beslutnings referat.

Pkt 1 Velkommen, blev der budt af formanden.
Pkt 2 Det åbne møde, der var denne gang tale om lokal rådet kan støtte op om den ide der kommer fra skole og hal om etablering af en multi bane. Der er enighed om at ideen er god og vil blive til gavn for flest mulige brugere, hvis den søges anlagt ved Grønbro skole og hal. OBS. at der blev spurgt til om en multi bane også omfatter skøjte bane ??
.Pkt 3 Indkommen post.
-Lokal rådet afventer stadig svar fra Næstved kommune ang. de indsendte spørgsmål vedr. pasnings problemer i lokal området. som en gruppe lokale borgere tidligere har kontaktet lokal rådet om.
-Lokal rådet har fået bekræftende svar fra Næstved kommune om at det er en god ide at anlægge endnu en lokal sti, som kan medvirke til sikker adgang til skole, legeplads idrætsanlæg m.m. Men svaret bekræfter desværre også at finansieringen deraf forbliver et lokalt anliggende, idet der ingen kommunale midler afsættes dertil. OBS. Der mangler stadig tilbagemelding fra Niels A. og Anders Grønne om involverede grundejeres holdning til projektet.
-Lokal rådet har fået svar på ansøgningen om støtte til et lokalt landsby træf. Det blev besluttet at lokalrådet på næste møde debatterer mulige datoer og temaer for indhold, samt tager stilling til hvordan lokal rådet kan støtte lokale områdets borgere, by laug, borger foreninger m.m. som vil tage ideen om et landsby stævne op.
– Der er bekræftende svar fra Martin Tange Næstved kommune, om hjælp til lokal rådet, når vi finder tiden moden til at blive sat yderligere ind i Næstved kommunes reviderede principper for lokalråd, lokal demokrati m.m.
Pkt 4 Økonomi.
-Find meddeler at diverse konti, domæne navne og andet er endeligt på plads og virker i praksis,
– der har været udgifter til følgende: medlemskab af Landsforeningen af landsby samfund, oprettelse af domæne navne, forplejning på lokalrådsmøde kr 130,- i alt udgifter ca 1000,-

Pkt 5 Bestyrelsen fremlægger.
Der var debat om hvordan lokalrådet i praksis arbejder med presse, arkivering og sekretariat.
Det blev besluttet at al arkivering lagres elektronisk og på hjemmesiden, samt at sekretær funktion fra d.d. er knyttet til Søren, som også skriver referater, som sendes til Find, der videresender til lokalrådet, mhp tilføjelser og godkendelse. Hvorefter Find ligger referat ud på hjemmesiden.
Punkter til dagsorden sendes til Søren (email formand@sandvedborger.dk) senest 10 dage før lokalråds mødet, hvorefter Søren sender dagsorden til Find, der rundsender og lægger dagsorden på hjemmesiden.
Udformning af brevhoved med logo overtages af Find.

Pkt 6 Ny møde dato
Møde dato blev sat til d. 10 i 6 kl. 19 til 22, på Grønbro skolen, og møde lokalet er reserveret.

Pkt 7 Evt.
Herunder blot en glædelig konstatering af at der til stadighed etableres nye lokalråd rundt omkring i Næstved kommune. Lokal rådene hilses velkommen herfra, med et håb om et godt samarbejde fremover.

For referatet: Søren D. Andersen

8/4 2010

referat af lokal rådsmøde i lokal rådet for lokalcenter sandved-tornemark og grønbro skole distrikt

mødet afholdtes den  8 april kl 19 til 22, 2010 på grønbro skolen.

tilstede var find, niels a, og søren. afbud fra claus, charlotte og bent

-mødeleder og referent blev søren.

-mødet blev pga afbud, ændret fra at have besluttende myndighed, til at være orientering og debat, om emner der vil blive gentaget på næste møde, bl.a. følgende:

– endnu intet svar vedr børnepasnings sagen, som pt er placeret i udvalget for lokal demokrati,

– fremtidige henvendelser vedr anlæg af privat sti skal rettes til teknisk udvalg

– SEBF har ansøgt næstved kommune om støtte til et lokalt arrangement, som kommunen ønsker overført til lokalråds regi. men obs at vedtægterne hindrer at lokalrådet arrangerer den slags, så søren skal kontakte kommunen hvordan det kan løses.

– behov for at referater og dagsorden udsendes indenfor aftalte tidsfrister, pga af planlægning og orientering,

-behov for at lokalrådets logo kan præsenteres på næste lokalrådsmøde pga fremtidige aktiviteter, der kræver at vi har logo klar,

-snak om en planlagt markedsføring af lokalrådet i de lokale medier, via fælles pressemeddelelser og foto serie.

-snak om at indhold på lokal råds hjemmeside kan være sammenfaldende med det projekt gunver nielsen i kvislemark pt har annonceret, så søren kontakter hende mhp evt samarbejde.

-næste møde dato blev sat til d. 6 i 5 kl 19 på grønbro skolen (søren reserverer lokale), datoen er ændret fra den anden torsdag til den første pga af helligdag

————————————————————————————————————————————————-

11/3 2010.

lokalrådsmøde

fremmødte: Claus Wegner CW, Søren Andersen SA, Charlotte Bramsted CB, Niels Andersen NA, Bent Petersen BP, Find Hansen FH.

Claus byder velkommen til den åbne del af mødet.

SA. Informere om kommunen stilling tagen omkring børnepasningsproblematikken.

Anders Grønne. – Ønsker en sikker skolesti.  Fra Branholtvej til Sandved. Den kunne etableres som en græssti på 2 meters bredde. Den kan løbe langs gærdet ned til de nye udstykninger. Anders og Niels tager en snak med lodsejerne.

(se bilag 1 se bilag 2 ).

Bestyrelsens del af mødet:

SA arbejder videre med problematikken omkring børnepasningsproblemet.

Find arbejder på hjemmesiden.

Niels Andersen skal med på Mailinglisten over bestyrelsesmedlemmer.

Vi bedes alle venligst sende vellignede billeder til Find så de kan komme på hjemmesiden.

Referater læses op inden vi går og godkendes.

Der skal udfærdiges en standart dagsorden.

Med et pkt. der hedder ”bordet rundt”.

Dagsorden udkommer 8-10 dage før mødet på mail.

Find skal have en fuldmagt til bank kontoen.

CB skriver fuldmagt til banken med alle medlemmer og deres underskrifter på.

Fuldmagten gælder for oprettelse konto, netbank og hævekort.

CB omdeler en formular ud til hvert medlem som de skal printe ud og så underskrive.

Vi skal have i lavet et brevpapir, både i en papir udgave og digital.

Claus Frichke laver et udkast.

Vi opretter os som medlemmer af LAL

Venner i Europa inviterer 6 kvinder i alderen 18- 25, fra Sandved området. Til at deltage i møder i polen. 10-14 juni.

Socialdemokratiet holder åben møde på hotellet 25 marts. Kl 18 med spisning og kl 19 starter mødet. Andre partier er inviteret til at deltage i panelet. Der er ingen tilmelding påkrævet.

Vi skal have lavet en fælles kalender på nettet til vores hjemmeside under nyheder på forsiden.

Næste møde

Tors 8.april.

————————————————————————————————————————————————-

Referat af stiftende general forsamling i Lokal råd for lokal center Sandved-Tornemark og

Grønbro skole distrikt, d. 7-10-09 på Tornemark skole.

 

– Der blev budt velkommen ved Claus Werder fra Tornemark landsbylaug,

– Derefter orienterede Claus W. og Søren Andersen fra SEBF, om årsagen til initiativet, og hvad det forventedes at kunne medvirke til i forhold til udvikling og samarbejde.

– Herefter blev der valgt dirigent, som fik forevist annonce tekst fra Skælskør posten, og der var enighed om at alle interesserede havde haft adgang til at læse indkaldelsen, hvorpå det blev vedtaget at betragte den stiftende generalforsamling som godkendt og åben.

– Vedtægts forslaget blev forelagt, og godkendt med følgende rettelser i forhold til de fremlagte:

 • § 3,4 Rådet består af minimum 5 og maximum 8 medlemmer, samt 1 medlem af Grønbro skoles bestyrelse, samt op til 3 suppleanter og 2 folke valgte revisorer.
 • § 6 lokal rådets daglige drift, mht økonomi, tegnes af formand, kasserer og skole bestyrelsens medlem af lokal rådet i fællesskab, i henhold til de i bestyrelsen trufne beslutninger.

– Valg til bestyrelsen blev herefter foretaget, og generalforsamlingen afsluttet.

– Derpå valgte bestyrelsen at holde møde mhp konstituering der blev om følger:

 • Formand Claus Werder formand i Tornemark landsby laug
 • Næstformand Søren D. Andersen formand Sandved borgerforening (sebf)
 • Kasserer Find Hansen borger i Nyrup
 • Sekretær Charlotte Bramsted sekretær i Sandved stiråd
 • Bestyrelses medlem Hege Griffel
 • Bestyrelses medlem Bent Petersen
 • Bestyrelses medlem Niels Christian Petersen
 • Første suppleant Niels Andersen
 • Anden suppleant Ditlev Tønsberg

 

– Det blev herefter aftalt at indsende referat og vedtægter, incl. bilag, til Næstved kommune, mhp ansøgning om bekræftelse på godkendelse som lokal råd for det i vedtægterne nævnte lokal område, samt rette henvendelse om mulighed for støtte til drift og www, samt information om lokal rådets rettigheder og pligter, i forhold til Næstved kommune.

Referatet er udsendt til de valgte bestyrelses medlemmer til orientering, mhp efterfølgende godkendelse af

 

Formand sekretær Skole bestyrelsens medlem

 

Dirigent/næstformand